โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 มี.ค. 66 เวลา 10:51 น.617 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดให้มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของุฒิสภาให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มีรูปแบบโครงการ/กิจกรรม ที่จะให้การสนับสนุน ทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ 1. การประกวดการจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่าน Facebook Fanpage 2. การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่จัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ผู้ที่มีความประสงค์เสนอโครงการสามารถส่งโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2566 ทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามช่องทางต่าง ๆ สำนักงานเลขาวุฒิสภาจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการผ่านทางเซ็บไซต์ www.senate.go.th และ Facebook Fanpage "สภาจำลอง วุฒิสภา"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
โทร. 0 2831 9350
เว็บไซต์ http://www.senate.go.th

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :