รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

9 ก.พ. 66 เวลา 15:36 น.4341 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.
ถึงเวลา 09.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หากผู้ใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งดังกล่าว

ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)