ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

9 ธ.ค. 65 เวลา 14:33 น.4204 ครั้งพิมพ์
ระบบ
ผู้เขียน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมชลประทาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

                   บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวต่อไปนี้

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 – 2 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ไปรายงานตัว ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทรศัพท์ 0 2282 9576

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ humanre.opec@gmail.com

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :