เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2567

17 มิ.ย. 67 เวลา 12:35 น.1749 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง  เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2567

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย

2. แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือน

 

หมายเหตุ  โอนเงินวันที่ 25 มิถุนายน 2567

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

รายการข่าวสารอื่นๆ