การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2567

21 พ.ค. 67 เวลา 16:30 น.3185 ครั้งพิมพ์
ชุติมา รักษาทางดี
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2567

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบัญชีการรับ - จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ตามแบบ นม.5 

หมายเหตุ โรงเรียนเอกชนที่รับอาหารเสริม (นม) เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2567 ให้จัดพิมพ์ นม.3 (1/2567) และ นม.1 (2/2567)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

รายการข่าวสารอื่นๆ