การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

17 พ.ค. 67 เวลา 15:15 น.2185 ครั้งพิมพ์
ชุติมา รักษาทางดี
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 

หมายเหตุ เงินโอนวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

รายการข่าวสารอื่นๆ