ประชาสัมพันธ์โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ของมูลนิธิฮาคูโฮโด

14 พ.ค. 67 เวลา 16:46 น.1139 ครั้งพิมพ์
Sasithorn Ngarmwacha
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกับมูลนิธิฮาคูโฮโด ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น ดำเนินโครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้มีโอกาสเรียนรู้ ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริงและศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันเป็นภูมิหลังของภาษาเพื่อให้สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญในฐานะครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวนทุนที่กำหนด 30 คน กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 และกำหนดการเดินทางไปอบรมระหว่างวันที่ 4 – 24 เมษายน 2568 โดยมูลนิธิฮาคูโฮโดสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุกรายการ กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม ทั้งข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้ที่สนใจขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง Web URL : hakuhodo – jplang.org หรือสแกน QR Code ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว >>> ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :