กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

งานบริการที่เกี่ยวข้อง

รายการ
การนำส่งงบการเงิน สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล กรณีไม่ได้จัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM (ไม่ใช้ระบบ) (ดู: 9382 ครั้ง)
การนำเข้ายอดยกมา สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล กรณีที่จัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM (ใช้ระบบ) (ดู: 7500 ครั้ง)
ใบคำขอโอนเงินผ่านระบบ KTB ของโรงเรียนที่ประสงค์กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ดู: 7893 ครั้ง)
การกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ดู: 15873 ครั้ง)
เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ดู: 13940 ครั้ง)
ระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบ (System Accounting Management : SAM) (ดู: 20446 ครั้ง)
ค้นพบ 6 รายการ