แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570

29 ก.ย. 66 เวลา 14:46 น.1001 ครั้ง
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ทองวงษ์เพ็ชร
กลุ่มงานนโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดทำเล่ม “แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570”  เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย รวมถึงยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ เข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  >>> https://anyflip.com/euvav/vepj/

รายการกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

- ไม่พบข้อมูล -