สช. จัดการประชุม Online สร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

14 มิ.ย. 67 เวลา 19:00 น.486 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (14 มิถุนายน 2567) นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีนายศรัณ อัยราน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นางสาววาสนา เครือมาศ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบัวสัตตบรรณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมกันนี้มีคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และ Facebook live

 

นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ กล่าวว่า ด้วยกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้กับหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

นายโกเมศ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลโรงเรียนนอกระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบเป็นประจำทุกปี เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบจะมีความเข้มแข็ง ต้องมีการกำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จที่สามารถวัดประเมินได้ โดยอิงจากหลักสูตรตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบ

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนนอกระบบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ ทั้ง Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และบุคลากร ในโรงเรียนนอกระบบ จำนวน 500 กว่าคน รองเลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

 

นิชาดา บรรเด็จ / ภาพ

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #โรงเรียนเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ