รองเลขาธิการ กช. “คมกฤช” ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ค่ายที่ 1

13 มิ.ย. 67 เวลา 17:13 น.441 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (13 มิถุนายน 2567) นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยนางสาวอรนี เจ๊ะสัน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงาน สช. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

นายคมกฤช จันทร์ขจร กล่าวว่า ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ภายใต้ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ การเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่สำคัญระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ที่มีความถนัดทางด้านวิชาการในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย สร้างแรงบันดาลใจในการรักการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต่อยอดความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถแข่งขันกับนักเรียนในภูมิภาคอื่น ๆ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะชีวิตการทำงานเป็นทีม และมิตรภาพระหว่างนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในพื้นที่สู่ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) อีกด้วย

 

นายคมกฤช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 ค่ายที่ 1 เป็นค่ายอบรมทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และฝึกทักษะทางวิชาการ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนเปิดโลกการเรียนรู้นอกเหนือตำรา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2567 รวมระยะเวลา 10 วัน ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สาขาวิชาละ 40 คน รวม 480 คน โดยจัดขึ้นพร้อมกันใน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศูนย์ที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในวันนี้ ตนได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทั้งคณะทำงาน และนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายที่ 1 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ณ ศูนย์ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และศูนย์ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยเมื่อวานนี้ (วันที่ 12 มิถุนายน 2567) ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าค่ายที่ 1 ณ ศูนย์ที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เรียบร้อยแล้ว

 

โดยหลังจากนี้จะทำการคัดเลือกนักเรียนจากค่ายที่ 1 ใน 4 สาขาวิชาดังกล่าว สาขาวิชาละ 30 คน รวม 120 คน เพื่อเข้าร่วมค่ายที่ 2 ในการอบรมทางวิชาการแบบเข้มข้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2567 ต่อไป ทั้งนี้ นักเรียนจะได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ที่ยากกว่าข้อสอบในโรงเรียนทั่วไป ได้เรียนวิชาการต่าง ๆ ในระดับที่ลึกขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่าง ๆ กับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีความสนใจและความถนัดในเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองได้ ทำให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป รองเลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #โรงเรียนเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ