สช. จัดกิจกรรม "เรียนดี มีความสุข สร้างเส้นทางสู่อาชีพ" ตามโครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

5 มิ.ย. 67 เวลา 19:37 น.524 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (5 มิ.ย. 2567) นางจารุณี กาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เรียนดี มีความสุข สร้างเส้นทางสู่อาชีพ"
ตามโครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร ยุทธชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นายอุดม ชำนิ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวอัจฉรา สุขพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวเพ็ญศรี โชติรัตน์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบล ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี


นางจารุณี กล่าวว่า ด้วยบริบทของประเทศและของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนนวัตกรรมของเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนต้องมีความสามารถหรือสมรรถนะที่จำเป็น เพื่อให้ปรับตัวต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ดังนั้นการจัดการศึกษา จึงต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ทั้งในส่วนของทักษะทางวิชาการ และทักษะที่เป็นความสามารถเฉพาะด้านตามความถนัดของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง จากคณะวิทยากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านทักษะอาชีพ นับเป็นความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาของจังหวัดไปอีกขั้น ที่อาศัยความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาการจัดการศึกษา


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานด้านวิชาชีพ และสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ ชอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนเอกชน และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำผลการเรียนรู้เทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ สู่การศึกษาในระบบ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 250 คน มี 5 หลักสูตร ๆ ละ 20 ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตรทำเล็บเจล โดยโรงเรียนวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและความงาม หลักสูตรถักเปีย เกล้าผม และแต่งหน้า โดยโรงเรียนเสริมสวยเกศสกุล หลักสูตร ตัดผมชาย โดยโรงเรียนเสริมสวยพิกุล หลักสูตรตัดผมหญิง ยืดผม และทำสีผมโดยโรงเรียนเสริมสวยอรกช หลักสูตรกีตาร์ ขับร้อง โดยโรงเรียนดนตรีอัครคีตา ซึ่งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่การประกอบเป็นอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน อย่างต่อเนื่อง ด้วยการอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับการค้า/ธุรกิจออนไลน์ การฝึกปฏิบัติทักษะ การสนับสนุนร่วมการประกวดแข่งขัน จากทีมบริหารและวิชาการของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 
สำหรับโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ใน 5 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 700 คน จาก 5 โรง ดังนี้  
1) โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี 
3) โรงเรียนมารดานุสรณ์ จังหวัดตราด 
4) โรงเรียนลาซาลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
5) โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น


#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ