รองเลขาธิการ กช.นำคณะโรงเรียนเอกชนเข้าการศึกษาดูงาน ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

15 พ.ย. 66 เวลา 15:05 น.2690 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

(13 พฤศจิกายน 2566) ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ ผู้แทนนายกสมาคมโรงเรียนบริบาล ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวนทั้งสิ้น 53 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 
ดร.คมกฤช จันทร์ขจร กล่าวว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio) และระบบ E-Training กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข และเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนางาน
ด้านการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ