พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2554

12 ส.ค. 65 เวลา 20:18 น.4848 ครั้ง
Admin Jane
ผู้ดูแลระบบขั้นสูง

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)กลุ่มงานทะเบียน (กท.)กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)

รายการเอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ