สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานเลขานุการกรม

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000