หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค จะดำเนินการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐานตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPL) และวัคซีนในนักเรียนภาพรวมของประเทศปี 2561
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพื้นฐานตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPL) และวัคซีนในนักเรียนภาพรวมของประเทศปี 2561 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ...
2018-01-17 14:59:53
บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม "โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี)"
บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม "โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี)"  ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 35 ม.3 ถ.เอกชัย...
2018-01-16 10:26:14
กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2561 สอบถ...
2018-01-15 15:39:54
สาร สอ.ศธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
สหกรณ์อออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษา ได้จัดส่งสาร สอ.ศธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายระเอียดเพิ่มเติม คลิก ...
2018-01-15 10:09:37
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562 โดยจัดส่งได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.ksp.or.th ...
2018-01-12 17:50:14
กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์
กระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์ จัดกิจกรรมการประกวดผลงานสำหรับเยาวชนที่มีอายุ 4 - 18 ปี จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. การประกวดวาดภาพระบายสี 2. การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากจินตนาการ 3. การประกวดถ่าย...
2018-01-12 13:15:39
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯ ประจำปี 2561
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 1. ประกาศ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2561 2. ประกาศ การส่งผลงานวิจัยเข้ารับ...
2018-01-12 11:28:51
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งแนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งแนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  http://ops.sueksa.go.th/  หัวข้อ " ข่าวประชาสัมพันธ์ "   ...
2018-01-12 11:16:31
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ ปีท...
2018-01-10 11:47:45
ขอเชิญร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขอเชิญเยาวชนไทยทั้งชาย / หญิง อายุ 15 - 19 ปี บริบูรณ์ ร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 ...
2018-01-05 14:19:28
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัด "งานวันครู" ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัด "งานวันครู" ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 หัวข้อ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ในวันที่ 1 - 16 มกราคม 2561 ( ... คลิก  เอกสารแนบ ... ) ...
2018-01-04 15:13:48
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัคร 3 รอบ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 60 - 6 ก.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม ค...
2017-12-28 14:12:26
ขอแจ้งเวียนเรื่อง ขอส่งประกาศ ของสภาการแพทย์แผนไทย
ประกาศ ของสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ...
2017-12-28 13:52:02
แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ
กระทรวงการคลังเสนอแนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ...
2017-12-28 13:49:23
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี รายละเอียด คลิก ...
2017-12-28 13:44:53
สอศ. ขยายเวลารับสมัคร "คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่2"
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดโครงการ "คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่...
2017-12-27 11:50:58
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว “โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย” ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาโครงการเพื่อการ เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 7 ปี) ขึ้น ในชื่อ “โครงการ มหิงสาสายสืบปฐมวัย” (ซึ่งพัฒนามา...
2017-12-28 11:49:52
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจข งข้าราชการพลเรือนที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ผ่านระบบออนไลด์ ทางเว็บไซด์ http://surve...
2017-12-20 10:25:23
องค์การอนามัยโลกขอเชิญประเทศสมาชิกเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
องค์การอนามัยโลกขอเชิญประเทศสมาชิกเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ Director of the International Agency for Research on Cancer (IARC) โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัด...
2017-12-20 10:08:48
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ครั้งที่ 4" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
2017-12-20 09:33:06
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นสูง/ต้น
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นสูง/ต้น ทั้งนี้การสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น&nbs...
2017-12-19 13:40:23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร จากเดิม 0 2281 9922 เป็นหมายเลข ใหม่ 0 2665 3722 ...
2017-12-15 15:04:57
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ย้ายที่ทำการ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ย้ายที่ทำการ จากเดิม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ไปยัง ที่ทำการแห่งใหม่ เลขที่ 10 ถนนเทียมรวมมิตร แขวงห้วยขวา...
2017-12-15 15:00:34
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ตามประกาศ สำนักง...
2017-12-15 14:25:17
การขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
           ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รัฐบาลขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศ นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบ...
2017-12-08 16:27:34
สื่อวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับที่มาของภาษีและการใช้จ่ายเงินภาษีเพื่อพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน
ศปท.ศธ. ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับที่มาของภาษีและการใช้จ่ายเงินภาษีเพื่อพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เดกและเยาวชนเ...
2017-12-04 15:09:17
บริษัท อีโคเซฟ จำกัด ขอเชิญร่วมงาน Edulife Expo 2018
  งานมหกรรมการศึกษาที่รวบรวมสถานศึกษาชั้นนำ และนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ก้าวหน้า แนะแนวและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาของเด็กไทย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหล...
2018-01-03 12:00:31
สวทช. ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge for Assistive Technology :gSIC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Global Student Inn...
2017-11-27 13:54:00
เชิญชวนประกวดคลิป“ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”
          กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค...
2017-11-24 10:45:04
ทดสอบความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม
...
2017-11-23 10:23:55
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9
  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดการประชุมร่วมก...
2017-11-20 10:28:43
ชุดความรู่้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
       กรมอนามัย ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด โดยส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีความรู้ ทักษะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถจัดการตนเ...
2017-11-17 10:27:08
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑
  ดาวโหลดเอกสาร คลิก ...
2017-11-16 10:12:04
ทุนรัฐบาลอินเดีย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ...
2017-11-16 10:19:22
การสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 14 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ...
2017-11-09 13:59:23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่ และเบอร์โทรศัพท์ใหม่ สามารถดาว์โหลดรายละเอียดได้ที่  http://ops.sueksa.go.th/2017/11/03/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%...
2017-11-09 10:42:42
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี งบประมาณ 2561 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2...
2017-11-09 10:33:09
การประกวดบทกวีไฮกุ
          บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2561 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษ...
2017-11-09 10:27:05
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ จึงแจ้งมาเพื่อ ให้สถานศึกษา ดูแล สังเกต เฝ้าระวัง และตรวจสอบสัตว์ปีก ในโครงการเลี้ยงสัต...
2017-11-08 11:58:48
สวทช. รับสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21 (ประจำปี 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) รุ่นที่ 21 (ประจำปี 2561) ...
2017-11-08 11:35:35
ประกวดสื่อ Infographic การใช้ประโยชน์ทางการค้าจากฟังไจ
สสวท. ร่วมกับ British Mycological Society และ Microbiology in Schools Advisory Committee จัดประกวดสื่อ Infographic หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทางการค้าของฟังไจ" (Commercial uses of fungi) ...
2017-11-08 11:44:08
โครงการ Summer Schools 2018 ของ Oxford Royale Academy
โครงการ Summer Schools 2018 ของ Oxford Royale Academy ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทย ในการส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุ ตั้งแต่ 8 – 25 ปี เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมุ...
2017-11-08 11:31:17
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้รุ่นเด็ก ประจำปี 2560
สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้รุ่นเด็ก ประจำปี 2560 ชิงโล่รางวัลเกียรติยศจากอธิบดีกรม กิจการเด็กและเยาวชน และเงินรางวัล ในวันเสาร์ที...
2017-11-08 11:45:29
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต้งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้มีความประสงค์ ตรวจสอบรายละเอียด ได้ที่  http://www.senate...
2017-10-31 14:50:47
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1 - 28 พฤ...
2017-10-31 11:39:51
วช. เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98 -...
2017-10-25 15:07:12
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์
          ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์และศัลยศาสตร์ (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery)...
2017-10-25 14:17:51
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”
      ศธ. แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018...
2017-10-19 10:06:33
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “คืนมนุษย์สู่เหย้า เพื่อเฝ้าเมือง”
          ศธ. เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “คืนมนุษย์สู่เหย้า เพื่อเฝ้าเมือง” โดยการปฏิบัติตนถือศีล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทส...
2017-10-19 10:04:13
หนังสือกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับหนังสือกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา จัดทำโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ...
2017-10-16 14:35:37
รับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน สสวท.
สสวท.เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทัดเทียมนานาชาติ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส...
2017-10-12 14:15:47
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยแจ้งว่า Higher Education Commission of Pakistan เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการศึกษา ในรูปแบบ Self Finance Scheme (SFS) ประจำปี 2...
2017-10-12 14:32:23
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศจัดสรรที่นั่งให้นักศึกษาต่างชาติ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยแจ้งว่า มหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET) จัดสรรที่นั่งให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2...
2017-10-12 14:30:57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการหลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ (ครั้งที่ 3)”
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั้น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ส.อ.ส. ได้จัดงานโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการหลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ (ครั้งที่ 3)” ภายใต้แนวคิด &q...
2017-10-10 11:09:46
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัด โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด บูรณาการองค์ความรู้ สู่การ...
2017-10-10 10:30:08
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21
ด้วยบริษัท บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณ...
2017-10-10 10:21:57
โครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ 3
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเพชรภาษา จัดโครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ 3 ตามกรอบแนวคิด "สมรรถนะภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเ...
2017-10-10 10:16:35
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 กลุ่ม (Al-Qaida)
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ ปปง. ที่ http://www.amlo.go.th ในหั...
2017-10-05 14:34:38
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ...
2017-10-03 14:45:15
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ ภายใต้การดำเนินงานของ สรอ. เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาบุคลากร และเผยแพร่ความรู้แ...
2017-10-02 13:30:05
กรมศิลปากร รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กรมศิลปากร รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร จำนวน 1 อัตรา สามารถยื่นแบบขอโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 11 ...
2017-09-28 15:50:31
กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ...
2017-09-27 13:46:34
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค โดยประกาสเรื่องดังกล่าวในราช...
2017-09-26 10:19:58
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11-14 พ.ย. 2560 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงห...
2017-09-26 09:54:52
ขออนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสม...
2017-09-25 16:16:05
สำนักงาน ปปง.ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
        สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย...
2017-09-25 14:38:55
โรตารีและนิด้าเชิญชวนเยาวชนร่วมแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค 3350 โรตารีสากล และชมรมดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศ ...
2017-09-25 14:31:35
สสวท. ขอเชิญร่วมกิจกรรมในการประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สสวท. ขอเชิญร่วมกิจกรรมในการประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) ในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 ณ ศูน...
2017-09-21 14:42:46
คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
 คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งเพื่อให้สังคมได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของครู จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต น...
2017-09-21 09:42:47
คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
 คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถ่ายทอดความรู้สึก และสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ...
2017-09-21 09:38:38
โครงการ Sport & the SDGs Youth Funshop
องค์การยูเนสโก ร่วมกับ Philippine Sports Commission จัดโครงการ Sport & the SDGs Youth Funshop ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพขอ...
2017-09-20 10:57:08
การประชุม SEAMEO INNOTECT 15th International Conference
ศูนย์ซีมีโออินโนเทค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จัดการประชุม SEAMEO INNOTECT 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE  ภายใต้หัวข้อ Thriving in The Margins - Inclusive Education Re-imagined ระหว่างวันท...
2017-09-20 10:49:54
การประกวดศิลปกรรมภายใต้โครงการ " PMAC 2018 World Art Contest"
การประกวดศิลปกรรมภายใต้โครงการ " PMAC 2018 World Art Contest"  การประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2014 World Art Contest ภาย...
2017-09-12 17:39:11
บริษัทอิงลิชออนไลน์จำกัด จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 7
  บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 7 หรือ GEPOT'7 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 60 เข้าร่วมการทดสอบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. ผ่าน w...
2017-09-12 14:36:50
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6
   สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ ปปง. ที่ http://www.amlo.go.th/ ในหัวข้...
2017-09-12 13:53:36
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด...
2017-09-12 13:28:54
คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียด เกี่ยวกับการสมัยครได้ที่...
2017-09-07 16:01:38
Asia ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017"
Asia จัดงาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017" ในวันอังคาร ที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานแสดง...
2017-08-31 10:25:39
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สาม...
2017-08-31 10:16:21
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ " สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ"
    อบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ " สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ"           ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบร...
2017-08-29 12:24:11
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์, ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดยอดนักอ่าน ประจำปี 2560
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย           ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์, ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกว...
2017-08-29 12:02:58
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สามา...
2017-08-29 10:47:22
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือชำนาญการ กลุ่มกองทุนพลังงาน สำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 อัตรา ผู้สม...
2017-08-29 10:39:00
สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์คู่มืออุทธรณ์
สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์คู่มืออุทธรณ์ ( ... คลิก  เอกสารแนบ ... ) ...
2017-08-28 16:48:52
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้สนใจ สามารถสมัครและส่งหนังสือแสดงความจำนงและหลักฐานทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิ...
2017-08-28 16:26:28
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 เนื่องในวันหัวใจโลก ครั้งที่ 18/2560 ในวัน...
2017-08-28 12:12:29
กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามข้อมูลการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) เลือกหัวข้อ แบบสอบถามกา...
2017-08-28 12:04:35
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในของหน่วยงานใหม่
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในของหน่วยงานใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม www.royalrain.go.th ( ... คลิก  เอกสารแนบ ... ) ...
2017-08-28 11:16:12
กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานกองทุน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560 ตลอด ...
2017-08-28 11:08:03
วช. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล"
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) " ในวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ...
2017-08-28 10:57:43
WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน
WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน มีโครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท (ทุนไม่เต็มจำนวน) มูลค่าทุนละ 300,000 - 400,000 บาท ครอบคลุมค่าเล่าเรียนบางส่วน ค่าสมัครเรีย...
2017-08-28 10:40:29
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวปฏิบัติ 3 แนวทาง ให้รัฐบาลและประชาชนยึดเป็นหลักปฏิบัติ"
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวปฏิบัติ 3 แนวทาง ให้รัฐบาลและประชาชนยึดเป็นหลักปฏิบัติ" เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมทั้งน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิด...
2017-08-28 10:21:10
สพป.กรุงเทพมหานคร เชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กรุงเทพมหานคร) จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รั...
2017-08-28 10:04:22
สสวท. รับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 31
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 31 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์...
2017-08-25 12:04:16
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย http://thaigovscholars.org...
2017-08-25 11:43:12
ประชาสัมพันธ์งาน Performing Arts Expo by BTF
คณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร จัดงาน Performing Arts Expo by BTF เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะการแสดง ...
2017-08-25 11:33:05
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “แนวทางการดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย”
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “แนวทางการดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย”           ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ...
2017-08-16 14:26:41
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017-2018
กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า มูลนิธิทุนการศึกษาของรัฐ (State Scholarship Foundation) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยและกิจการทางศาสนาของสาธารณรัฐเฮลเลนิก เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจ...
2017-08-15 10:48:26
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2560 เพื่อมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคา...
2017-08-15 10:08:52
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดการประชุม เรื่อง "ครูยุคใหม่...สร้างเด็กไทย 4.0"
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 เรื่อง "ครูยุคใหม่...สร้างเด็กไทย 4.0" ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเว...
2017-08-15 09:57:42
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560
ประกาศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง "การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560" ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการรับสมัครบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงาน...
2017-08-15 09:20:06
กระทรวงวัฒนธรรม ประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ
กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์และส่งเสริม ให้ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตา...
2017-08-11 16:42:01
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับโอนข้าราชการ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับโอนข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ...
2017-08-10 11:45:52
ร่วมคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561
        ด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล กำหนดให้ดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 จำนวน 16 สาขา 50 รางวัล เพื่อส่งเสริม...
2017-08-08 15:00:16
ร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือ "พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา"
          ด้วยศูนย์กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดหัวฝายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการเผยแพร่หนังสือพ่อหลวงกับพระพุทธศาสนาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีวัตถุป...
2017-08-08 14:16:06
สถาบันพระปกเกล้า จัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX)
        สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ...
2017-08-08 11:14:48
มธ.จัดสัมมนา "การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยด้วยหลักการทุนมนุษย์"
      ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง "การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยด้วยหลักการทุนมนุษย์" เพื่อพัฒนากร...
2017-08-08 11:00:49
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งการมีผลบังคับใช้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งการมีผลบังคับใช้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลด และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่ http:...
2017-08-03 11:54:22
สำนักงาน ปปง.ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
         ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือแจ้งว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญั...
2017-08-03 11:48:58
โครงการ BOT Challenge & Experience 2017 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดโครงการ BOT Challenge & Experience 2017 ระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...
2017-08-02 10:09:52
เชิญร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำ เด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง
      มูลนิธิอินเทอร์เน็ตไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนศึกษานิเทศก์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู ศ...
2017-08-01 16:31:30
สธ.คงมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเข้มข้น ย้ำไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาขายหรือรับประทาน
     กระทรวงสาธารณสุข คงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในสัตว์และคน แนะประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือ...
2017-07-27 11:19:25
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือสถานศึกษา ดูแล เฝ้าสังเกตุ เฝ้าระวัง และตรวจสอบสัตว์ปีกในโครงการเลี้ยงสัตว์ปีกในสถานศึกษา หากพบเบาะแสสัตว์ปีกตายผิดปกติ สามารถแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสา...
2017-07-27 11:19:49
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ม...
2017-07-27 11:21:17
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด...
2017-07-27 11:21:55
กรมป่าไม้รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) จำนวน 1 ตำแหน่ง
        กรมป่าไม้มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) จำนวน 1 ตำแหน่ง  ...
2017-07-27 11:22:27
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
                    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ป...
2017-07-07 15:30:34
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”
     คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพร...
2017-07-07 12:00:01
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญอบรมหลักสูตร ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน
     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา "หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเ...
2017-07-06 16:37:51
เชิญชวนนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2560
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2560 (ปีที่ 9) เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถผ่านทางกิจกรรม การประกวดโครงงานการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนนักพัฒนา The Young Deve...
2017-07-05 15:45:06
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSCR 1718 (DPRK)
     ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุทำลายล้างสูง (WMD) ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร...
2017-07-05 15:29:13
ขอเชิญร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
                                                        &nbs...
2017-07-05 15:05:19
ออมสินขอเชิญประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี" ชิงถ้วยพระราชทานฯ
       ธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
2017-07-05 15:28:07
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ผู้สนใจสามารถดาวน์โ...
2017-07-05 15:12:09
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2 ผู้สนใจสามารถโหลดใบสมัคร และเอกสารต่างๆ ได้ที่ w...
2017-07-05 11:00:03
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 เพื...
2017-06-29 10:32:28
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ และเรียงความชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเกียรติบัตร
          คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สม...
2017-06-29 10:28:58
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
          สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) แจ้งว่า คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดจัดการ...
2017-06-29 10:24:49
การประชุมและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2017 (Digital Education Forum 2017)
          สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และองค์กรเอกชนอีกหลายแห่ง ร่วมกันจัด การประชุมและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2017 (...
2017-06-29 09:40:51
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล ตั้งแต่วันที่ 14 ธัวาคม 2559 - 20 กันยายน 2560 ณ วิหารพุทธฺมณฑล จังหวัดนครปฐม สนใจสอบถามได้ที่ กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ ...
2017-06-26 10:49:07
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนกลาง)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนกลาง) ดูรายละเอียดได้ทาง www.moe.go.th ...
2017-06-26 10:39:35
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการคัดเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( ... คลิก  เอกสารแนบ ... ) ...
2017-06-21 11:33:20
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดให้มีการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให...
2017-06-21 11:29:19
สวนนงนุชพัทยา ประชาสัมพันธ์งาน Best Fruit Export Gateway ครั้งที่ 1
สวนนงนุชพัทยา ประชาสัมพันธ์งาน Best Fruit Export Gateway ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเทรดดิชั่นฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในงานมีการประกวดผลไม้เพ...
2017-06-20 10:28:18
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
          กระทรวงคมนาคม ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภู...
2017-06-16 15:50:22
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
          ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   ออกไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่...
2017-06-16 15:43:21
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้เรื่อง ซึมเศร้า...เราคุยกันได้
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16  ภายใต้เรื่อง ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www....
2017-06-16 15:37:09
คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
          คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จำนวน 7 คน โดยสามารถสมัครได้       ด้วยตัวเอง ต...
2017-06-16 15:18:11
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
          สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยผู้สมัครสามารถ...
2017-06-12 11:42:21
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
          สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยผู้สมัครสามารถ...
2017-06-12 11:41:54
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
          สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 ในวันและ...
2017-06-12 11:31:28
การประกวดการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันฯ ดีเด่น
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประกวดการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันฯ ดีเด่น เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ให้เห็นความสำคัญ และตระหน...
2017-06-12 10:23:21
ขอเชิญชมสารคดีโทรทัศน์ชุด สารคดีไทย วรรณคดีไทย
          มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม จัดทำสารคดีโทรทัศน์ชุด สารคดีไทย วรรณคดีไทย 20 ตอน ตอนละ 3 นาที โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเชิญชวนให้เย...
2017-06-09 12:02:14
ขอเชิญหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ 2560
ขอเชิญหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.tourismthailand.org/70  เส้นทางตามรอยพระบาท ...
2017-06-09 09:32:57
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560
เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เรื่อง " ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ " (Depress...
2017-06-08 15:36:26
กิจกรรมการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6"
วชิราวุธวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มห...
2017-06-08 12:15:46
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์วิชาชีพ ผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเข้ารับการคัด...
2017-06-07 15:03:47
องค์การคลังสินค้า รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
องค์การคลังสินค้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2560 ...
2017-06-07 14:45:03
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งความประสงค์จะรับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งความประสงค์จะรับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ ที่ว่าง 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 2...
2017-06-05 13:43:31
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
               สำนักงานปลัดกระทรวงสึกษาธฺการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถาที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวก...
2017-06-09 12:01:32
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ การสร้างโรงเรียนที่ปลอดภัย : บทบาทของโรงเรียนและชุมชน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม...
2017-06-05 11:25:21
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา ( ... คลิก... ประกาศกรมชลประทาน)   ...
2017-06-05 10:12:56
รัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ประจำปี 2561
               สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technolog...
2017-06-05 10:04:29
ขอเชิญร่วมโครงการรวมใจประดิษฐ์ ดอกไม้จันทร์ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธฺการ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการรวมใจประดิษฐ์ ดอกไม้จันทร์ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9   ...
2017-06-05 09:47:09
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร                                   &nbs...
2017-06-01 13:49:08
การจัดสร้างภาพยนต์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์ และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ynetbangkok.or.th   รายละเอียดคลิก ...
2017-05-31 14:20:19
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้" ...
2017-05-29 11:08:54
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เชิญชวนผู้สนใจ รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปี 2560 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายกลยุทธ์ โทร. 0-2831-3202...
2017-05-26 13:28:04
การเลือกผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
การเลือกผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ...
2017-05-25 10:07:02
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
                                                        &nbs...
2017-05-26 10:11:22
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
                                                        &nbs...
2017-05-26 10:19:57
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”
  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”           กองต่อต้านการค้ามนุษย...
2017-05-19 11:26:28
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ศธ. ประจำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ศธ. ประจำปี 2560 จำนวน 1,500 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งแบบคำขอรับทุนฯ ได...
2017-05-19 10:05:11
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ http//www.cifs.moj.go.th ...
2017-05-16 13:39:47
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เชิญร่วมโครงการประชุมให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี 2560
  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 – 4 ใน วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 301 อาคา...
2017-05-16 09:52:21
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560       &nbs...
2017-05-16 09:16:24
การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" เพื่อประชาชนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง...
2017-05-11 13:44:28
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6
          ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559...
2017-05-11 13:36:33
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งงชาติ ปี 2560
          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งงชาติ ปี 2560 ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคคลผู้สนใจ เสน...
2017-05-11 13:35:04
โครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2560
สำนักสิ่งแวดล้อม จัดประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ตามโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึก...
2017-05-11 12:23:21
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภา
คณะกรรมการคุรุสภา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เชิญชวนพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิกา...
2017-05-11 11:57:14
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW)" ครั้งที่ 17
ศูนย์ความเข้าใจอันดีในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ศูนย์ APCEIU) สาธารณรัฐเกาหลี  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW)" ครั้งที่ 17 วันที่ 20 -...
2017-05-11 11:50:13
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
    การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเสรษฐกิจดิจิทัล รายละเอียดแนบ 1.ประกาศ 2. ใบสมัคร ...
2017-05-09 09:11:32
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่   ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดซื้ออาวุโส 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 3. ...
2017-05-09 09:04:44
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่กา...
2017-05-03 11:08:34
การนำสถาบันอุมดศึกษาของรัฐ 8 แห่ง ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนไทย
สถานกงสุล ณ เมืองฮ่องกง แจ้งว่า จะร่วมมือกับสถาบันอุมดศึกษาของรัฐ 8 แห่ง ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการสร้างความเป็นสากล (Heads o...
2017-05-02 11:09:06
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรฐกิจและสังคมรับโอนข้าราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรฐกิจและสังคมรับโอนข้าราชการ           สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่...
2017-05-02 10:22:37
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  กรมธนารักษ์ จัดทำ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย " รางวัลความเป็...
2017-05-01 11:19:23
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด  (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารแนบ ...
2017-04-28 11:38:36
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ww...
2017-04-28 11:33:18
ทุนการศึกษา South China University of Technology ประจำปีการศึกษา 2560-2561
มหาวิทยาลัย South China University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการ จำนวน 1-2 ทุน ในหลักสูตร "Scholarship for Youth of Excellence Sc...
2017-04-27 17:45:33
การรับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การรับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ...
2017-04-27 13:59:29
การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค.
การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้เปลี่ยนชื่อจาก สถานพยาบาล สกสค. เป็น โรงพยาบาลครู     ...
2017-04-27 11:27:18
โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560           บริษัท นานมี จำกัด จัดกิจกรรมโครงการประกวดท...
2017-04-27 11:11:55
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ...
2017-04-25 10:51:40
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559   ...
2017-04-25 10:45:12
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 667/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   ...
2017-04-25 09:53:57
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สามารถดาวน์โหลดร...
2017-04-21 17:02:18
ทุนการศึกษา Vishwakarma Institutes สาธารณรัฐอินเดีย
กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า Vishwakarma Institutes (VI) เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สา...
2017-04-21 16:57:24
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศ มติมหาเถรสมาคม ที่ 167/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำ...
2017-04-21 15:45:30
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระท...
2017-04-21 15:34:32
ประกาศ รับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่น 59 และ 60
The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น รับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59 และ รุ่นที่ 60 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suz...
2017-04-21 15:23:48
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใบเสนอชื่อผู้แทนฯ และใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ทางเว็ปไซด์กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใบเสนอชื่อผู้แทนฯ และใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ทางเว็ปไซด์กระทรวงศึกษาธิการ องค์กร และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมเสนอชื่อเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา ...
2017-04-21 15:00:50
สสส. เชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล
เชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลฯ การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนตำแหน่งที่จะว่างลง ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สนใจ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะ...
2017-04-21 14:45:34
สอศ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมิน
          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ตำแหน่...
2017-04-19 16:45:41
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยให้พิจารณา ระงับการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการเข้าร่วมการประชุมใดๆ ในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมีย และเมืองเซวาสโตโปล
          กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย ให้พิจารณาระงับความอนุเคราะห์ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยให้พิจา...
2017-04-07 14:27:39
ทุนไปศึกษาวิชา ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2560
                      มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาให้แก่สมเด็จพระเท...
2017-04-07 14:04:43
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติรับโอนข้าราชการ
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดแนบ 2. ...
2017-04-07 13:51:19
สมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน จัดทำหลักสูตรปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาจีน  (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Language...
2017-04-07 10:53:44
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งว่า จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ...
2017-04-05 10:44:47
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชม ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา
            ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชม ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ทั้...
2017-04-04 16:33:10
โครงการอบรมค่ายสร้างสุขวัย Teen หลักสูตร 7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่นสู่ความสำเร็จ
โครงการอบรมค่ายสร้างสุขวัย Teen หลักสูตร 7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่นสู่ความสำเร็จ           ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมค่ายสร้างสุขวัย Teen หลักสูตร 7 อุปนิสัยสำหรับวั...
2017-04-04 16:03:08
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ           ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน...
2017-04-04 15:42:14
เชิญรับชมการถ่ายทอดสด วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ ครั้งที่ 13
เชิญรับชมการถ่ายทอดสด วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ ครั้งที่ 13           เชิญรับชมการถ่ายทอดสด วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ ครั้งที่ 13  ในวันที่...
2017-04-04 14:18:44
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียน นักศึกษาพิการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียน นักศึกษาพิการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560           ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกร...
2017-04-04 14:12:06
งานนิทรรศการด้านการศึกษานานาชาติกรุงมอสโก (Moscow International Education Fair - MIEF)
กระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย กำหนดจัดงานนิทรรศการด้านการศึกษานานาชาติกรุงมอสโก (Moscow International Education Fair - MIEF) วันที่ 12 - 15 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ...
2017-04-03 11:21:09
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการแข่งขันด้านอวกาศ Youth Space Contest 2017
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชิญชวนโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันด้านอวกาศ Youth Space Contest 2017 ในหัวข้อ "Future Space ...
2017-03-31 14:24:43
การสรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ในกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการด้านรณรงค์และสร้างภาคีกำหนด เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจ...
2017-03-31 14:14:20
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ...
2017-03-31 13:48:55
การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ FedEx/Junior Achievement Thailand International Trade Challenge 2017
การประกวดแผนธุรกิจเยาวชนดีเด่น โครงการ “FedEx/Junior Achievement Thailand International Trade Challenge 2017” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านธุรกิจด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียนและการ...
2017-03-30 10:37:33
รับสมัคร นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ผู้สนใจตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  http://www.cifs.job.thai.com ...
2017-03-30 10:38:08
รับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แจ้งว่า องค์กร  Korean Society for Rehabilitation of Persons  with Disabilities (KSRPD)  สาธารณรัฐเกาหลี จัดโครงการ " ความท้าทายระ...
2017-03-21 14:17:09
การให้กู้เงิน " โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560 " สำหรับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
การให้กู้เงิน " โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560 " สำหรับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้กู้เงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นขอตนเองได้โดยสะดวก ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศ...
2017-03-21 11:18:33
โครงการ " กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ "
กบข. ประชาสัมพันธ์ โครงการ " กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ " ผู้สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gpf.or.th เมนู " กบข. ฝึกอบรมอาชีพ " (... คลิก เอกสารแนบ ...) ...
2017-03-21 11:06:21
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษา มอบทุนการศึกษาส่งเสริมภาษาจีนระยะสั้นในไต้หวัน (HES)
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษา มอบทุนการศึกษาส่งเสริมภาษาจีนระยะสั้นในไต้หวัน (HES) ให้กับบุคลากรโรงเรียนในสังกัด และข้าราชการ รายละเอียดทุนการศึกษา >>>> &nb...
2017-03-20 10:44:34
ม.เทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
  ม.เทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559   o    สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 60 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้น...
2017-03-16 11:55:17
อบรมหลักสูตร ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน
ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อบรมหลักสูตร ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ...
2017-03-16 11:22:08
เนติบัณฑิตยสภาขยายเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559 คลิกดาวน์โหลดประกาศ ...
2017-03-15 15:26:45
สำนักงาน กกต. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สำนักงาน กกต. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร จำนวน 55 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 6 ...
2017-03-15 15:06:27
ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษ...
2017-03-15 11:50:23
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship)
  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship)           สถานเอกอัครราชทูตสาธ...
2017-03-14 13:08:28
กบข. จัดโครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ
          กบข. จัดโครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpf.or.th/t...
2017-03-10 16:26:44
ปปง.ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
          ปปง.ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถุกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ....
2017-03-10 16:15:07
สสส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อกา...
2017-03-10 16:03:32
มูลนิธิยุวสถิรคุณ รับสมัครสถานศึกษาพอเพียง เพื่อคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560
  มูลนิธิยุวสถิรคุณ รับสมัครสถานศึกษาพอเพียง เพื่อคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 โดยส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียด...
2017-03-10 15:50:33
มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย มอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย จำนวน 3 ทุน เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท สาขาพุทธศาสนา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปีการศึกษา 2560 ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี กระ...
2017-03-10 14:12:41
กรมประมง ขยายเวลารับสมัคร นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  กรมประมง แจ้งขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นายช่างกลเรือปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร ที่  http://job.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที...
2017-03-09 15:48:26
บริษัท ไอมู่ ไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์ "นาฬิกาโทรศัพท์ได้"
บริษัท ไอมู่ ไทย จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าประเภท " นาฬิกาโทรศัพท์ได้ " ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้สวมใส่เป็นหลัก บริษัทมีนโยบายส่งเสริมทางด้านความรู้ ความปลอดภัยให้กับเด็กและเยา...
2017-03-08 13:18:35
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
            สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงา...
2017-03-02 13:58:45
สารจากนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 7/2560
  สารจากนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง หลักการคิดในการปฏิรูปประเทศ  เอกสารคลิก ...
2017-03-02 13:49:33
มหกรรมการแข่งขัน - ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge Season 2
              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนภาคเอกชน ขอเชิญสถ...
2017-03-02 11:53:21
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้สนใจ สมัคร ได้ที่  www.graduate.su.ac.th ส่งเอกสารทางไป...
2017-03-02 11:47:47
องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์หนังสือเรียน ในปีการศึกษา 2560
องค์การค้าของ สกสค. เป็นหน่วยงานที่จัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้จัดพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมครบทั้ง ...
2017-03-02 11:30:34
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
            เรื่อง การสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันฯ โดยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสภาส...
2017-03-02 10:17:16
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ             สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปร...
2017-03-02 09:45:19
กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯ
                 กรมการพัฒนาชุมชนผู้ที่สนใจร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพมอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก...
2017-03-01 15:46:52
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
            สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จากหมายเลขเดิม 0 4222 2702 เป็นหมายเลขใหม่ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ จำนวน 2 หมาย...
2017-03-01 14:28:37
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและก...
2017-02-27 15:43:27
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เอกสารแนบ ...
2017-02-27 15:33:53
การสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร B.E.S.L
ห้างหุ้นส่วน บี อี เอส แอล จำกัด ห้างหุ้นส่วน บี อี เอส แอล จำกัด ได้จัดการเรียนการสอนระบบ Thai-English Dual Phonic System ตามหลักสูตร B.E.S.L เป็นกระบวนการสื่อสารท...
2017-02-27 15:22:13
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพิ่มเติม จำนวน 2 คน
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพิ่มเติม จำนวน 2 คน โดยให้หน่วยงานที่เป...
2017-02-27 14:17:58
กบข. เชิญร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City 2017)
กบข. เชิญร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City 2017) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ในวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2560 ( ... คลิก  เอกสารแนบ ... ) ...
2017-02-27 14:04:55
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัด สำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ  โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 27...
2017-02-27 13:57:12
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560
 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบ...
2017-02-27 12:55:49
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) ครั้งที่ 6 และ การอบรมเชิงปฎิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 35-36
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ " General English Proficiency Online Test by EOL System " (EOL GEPOT) ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 256...
2017-02-27 12:39:19
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แจ้งช่องทางการรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือการตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุ...
2017-02-27 12:27:31
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง...
2017-02-27 12:47:54
ศูนย์บริการการศึกษาในต่างประเทศของจีน จัดงานนิทรรศการสัญจรด้านการศึกษาในต่รางประเทศ ครั้งที่ 22
กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ศูนย์บริการการศึกษาในต่างประเทศของจีน (Chinese Service Center for Scholarly Exchange : CSCSE) จัดงานนิทรรศการสัญจรด้านการศึกษาในต่รางประเทศ ครั้งที่ 22 (China&...
2017-02-27 11:53:08
ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อำเภอละ 10 โรง ประกอบด้วยโรง...
2017-02-22 10:45:01
กรมประมงรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
          กรมประมงจะรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนา...
2017-02-22 10:27:09
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลรัสเซียประจำปีการศึกษา 2560/2561
              กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ สหพันธรัฐรัสเซีย ได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่ประเทศไทย จำนวน 18 ทุน โดยมีรายละเอียด ดัง...
2017-02-21 11:54:50
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการอนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
                        คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ ได้อนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ...
2017-02-21 11:41:14
สช. จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)  ในวันที่ 26 มีนาคม  2560 ณ มหาวิทยาลั...
2017-02-21 09:39:53
โครงการฝึกอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ตามหลักสุูตร ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา (ครั้งที่ 2)
            มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยสถาบันภาษาร่วมกับ ASEAN CLUB แห่งประเทศไทยและสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาการออกแบบแผนการเรียนร...
2017-02-21 09:10:51
คำปราศรัยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 61
คำปราศรัยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560  ณ หอประชุมคุรุสภา   เนื้อหาคลิก   &n...
2017-02-20 16:36:02
เอกสารสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2557 โดยได้นำ...
2017-02-20 16:18:39
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ...
2017-02-20 15:10:39
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ           เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559  เว...
2017-02-20 14:44:00
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชิญประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์" ปี 2560
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารการจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน ...
2017-02-15 16:06:38
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ประจำปี 2560
 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ประจำปี 2560 เรื่อง "ระบบเขียนภาษาแม่ : ฐานรา...
2017-02-15 14:21:38
สมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเทศมาเลเซีย รับสมัครประกวดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
สมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Association of Science, Technology and Innovation : ASTI) ประเทศมาเลเซีย  เชิญชวนเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการประกวดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์...
2017-02-15 14:10:47
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สวทช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีนันยาง
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technolo...
2017-01-31 16:08:00
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำล...
2017-01-31 15:28:38
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท...
2017-01-31 15:08:51
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถ...
2017-01-31 14:55:35
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประกวดภาพถ่าย
            หัวข้อ "เพื่อสุขภาพที่ดี We can. I can. เราทำได้ คุณทำได้" เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประกวดภาพถ่าย หัวข้...
2017-01-24 16:20:42
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลฯ และประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
                        ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลฯ และประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ...
2017-01-24 16:13:11
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประสงค์รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา
 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประสงค์รับโอนข้าราชการไปรับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2560 ในวัน...
2017-01-24 15:46:20
มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน ( lingnan University ) เปิดรับสมัครตรง ( direct admission ) ศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มิได้มีถิ่นพำนักใน...
2017-01-24 15:38:09
สมศ. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
            สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 1&nb...
2017-01-24 16:02:50
มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท
          มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์...
2017-01-24 14:38:16
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนรักศึกษา หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 31 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี...
2017-01-24 11:20:17
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประสบการณ์ ความรู...
2017-01-18 15:05:12
การประชุม 4th Johor International Student Leaders Conference 2017
กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สำนักงานศึกษาธิการรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำนักเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ( 4th Johor International Student Leaders Conference 2017 ) ...
2017-01-18 14:45:18
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2017"
  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2017" เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสสำหรับเยาวชนให้ใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการวาดรูปและระบายส...
2017-01-18 13:14:39
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โ...
2017-01-18 12:50:38
ประชาสัมพันธ์ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
          ธนาคารกรุงไทยขอเชิญชวนสถานศึกษา "ติดตามสถานะของเอกสารสัญญา/แบบยืนยัน"  ผ่าน https://www.studentloan.ktb.co.th ได้ที่ หัวข้อ " บริการสำหรับสถา...
2017-01-18 11:57:48
ประกาศ ออป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
            องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5...
2017-01-18 11:20:31
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิ...
2017-01-18 10:35:08
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสงค์รับโอนข้าราชการ
                  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งความประสงค์จะรับโอนข้าราชการไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน...
2017-01-13 12:17:05
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา และการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง  &...
2017-01-12 13:23:53
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ...
2017-01-09 16:36:51
ม.เกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสาม...
2017-01-09 16:26:46
รับสมัคร นักเรียนผู้สนใจร่วมโครงการ “นกปั้นฝัน กัปตันน้อย”
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพนแอม ประเทศไทย จัดโครงการ “นกปั้นฝัน กัปตันน้อย” การส่...
2017-01-09 16:14:13
สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556   สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหน...
2017-01-06 10:57:43
กระทรวงการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ ใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย
       กระทรวงการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ ใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย           ตราสั...
2017-01-06 10:30:44
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรรับโอนข้าราชการ
          กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมารับราชการ สังกัดกองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร...
2017-01-06 09:40:24
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว  &nbs...
2017-01-06 09:37:44
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
          สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แจ้งช่องทางการรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ&n...
2017-01-06 09:27:32
เชิญเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560
         กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมการประกวด " TO BE NUMBER ONE IDOL " หรือ " เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE " รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560 ...
2016-12-26 16:15:14
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพ รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559 เปิดรับามัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 15 ธัน...
2016-12-26 16:03:00
กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติฯ
กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการประกวดเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างคว...
2016-12-26 15:48:17
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา แทนตำแหน่งว่าง พ.ศ.2559 โดยกำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน...
2016-12-26 14:44:45
สวทช.เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
                     สํานักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ว่า มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (XI&...
2016-12-26 12:28:57
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครครูสอนภาษาจีน เข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนท้องถิ่น
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครครูสอนภาษาจีน เข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนท้องถิ่น จำนวน 15 คน โดยจัดอบรมในวันที่ 21 มกราคม - 26 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง โด...
2016-12-23 14:35:01
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ได้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรร...
2016-12-14 14:43:17
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัด "งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา" ประจำปี 2560
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัด "งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา" ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพ...
2016-12-14 14:37:00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2560
 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร เพื่อเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 และ ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งน...
2016-12-14 14:30:22
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดงานแนะนำหลักสูตร (OPEN HOUSE)
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดงานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (OPEN HOUSE) เพื่อแนะนำหลักสูตรโดยคณาจารย์เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ของ สถ...
2016-12-14 14:24:26
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม จัดการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ปฐมวัย เทียบเคียงมาตรฐานสากล
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม จัดการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์นักเรียนระดับปฐมวัยระดับประเทศ ในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม โดยมีค่าใช้จ่าย...
2016-12-14 14:05:09
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดข้อความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดข้อความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกี...
2016-12-08 11:22:58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสอนแบบ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ขอเชิญบุคลากรฝ่ายวิชาการของโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบงาานนิเทศ  ครู  อาจารย์ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร : สอนแบบ "ลดเวลาเรี...
2016-12-07 09:49:24
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.cifs.moj.go.th รับสมัครสรรหา/โอนย้าย (... คลิก  เอกสารแนบ ...) ...
2016-12-06 11:27:31
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบรายละเอียด แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนฯ ได้ที่  www.opsmoac.go.th (ประกาศรับ...
2016-12-06 11:23:29
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 33 อัตรา
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 33 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่  http://job.rid.go.th ตั้งแต่วันที่ 25 ...
2016-12-06 11:16:08
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบัน Masdar ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สถาบัน Masdar ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน 9 ทุน และปริญญาเอก  จำนวน 1 ทุน  ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกร...
2016-11-29 16:01:54
กรมวิชาการเกษตร รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร ในตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบีติการ หรือ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดกลุ่มนิติการและสิทธิประโยชน์ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดรับสมัคร 28 พฤศจ...
2016-11-28 15:15:38
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจัดขึ้...
2016-11-28 14:56:46
สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรฯ ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรฯ ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 โดยวัดสุชล หมู่ที่ 8 ตำบลุท่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เ...
2016-11-28 14:38:00
การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558
การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักถึงคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ราชการ ...
2016-11-28 14:16:36
ประกาศ รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559
ประกาศ รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559  เนติบัณฑิตยสภา  มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย  พ.ศ.๒๕๕๙ &...
2016-11-28 09:27:10
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่   ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์&nbs...
2016-11-24 15:11:02
ประกาศรับสมัครรองเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 ตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา 2. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ...
2016-11-24 09:35:47
การงดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักสวัสดิภาพครู กลุ่ม ช.พ.ค. ประชาสัมพันธ์ การงดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ด้วย มีมติให้สมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถยื่นค...
2016-11-23 11:41:09
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2559 โดยเปิดรับสมัครที่ http://uis.ocsc.go.th สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได...
2016-11-23 11:11:25
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์
บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ ๒ โดยสมัครเป็นทีม(ทีมละ ๒ คน ) ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยไม่จำกัดจำนวนทีม ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕...
2016-11-18 17:27:21
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 สามารถดาวน์โหลดร...
2016-11-14 11:49:40
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฏหมายอื่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฏหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 4 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ในวันจั...
2016-11-08 14:20:30
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ส่วนธุรกรรมประกันภัย ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ โทร. 0-2202-138...
2016-11-08 12:08:01
สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2559
สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2559 ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร ...
2016-11-08 12:01:42
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดส่วนราชการอื่น และข้าราชการตามกฏหมายอื่น เพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง...
2016-11-04 14:11:53
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคักเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 14 หน่วยตำแหน่ง รวม 20 อัครา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ผู้สนใจ ติดต่อ http:...
2016-11-04 14:04:16
ขอเชิญชม นิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชม นิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย” 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิ...
2016-11-02 16:06:43
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ผู้สนใจขอรับใบสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fio.co.th ...
2016-11-02 15:53:59
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)เปิดรับสมัครบุคคล
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการพัฒนารับการประเม...
2016-10-28 15:01:11
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ...
2016-10-28 14:56:34
กรมประมงรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  กรมประมงรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   กรมประมงรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการดังนี้      1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดิน...
2016-10-28 15:06:56
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2559
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก   ...
2016-10-28 14:53:21
มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงมีมาตรการแ...
2016-10-26 16:34:48
สมศ.รับสมัคร ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา โดยมีกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่...
2016-10-26 11:09:16
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเครียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙
ด้วยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๗ ก เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อบังคับใช้ในการดำเนิน...
2016-10-25 14:22:23
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชาย และอื่นๆ) จำนวน 723 อัตรา โดยรับสมัครผ่านทางอินเ...
2016-10-21 14:57:26
กรมพลศึกษา รับโอนข้าราชการ
กรมพลศึกษา รับโอนข้าราชการไปรับราชการสังกัดกรมพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพลศึกษา http:/...
2016-10-21 14:41:50
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like จาก สสวท
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (PISA-Li...
2016-10-21 13:04:12
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง"
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 3 จำนวน 35 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิยายน ...
2016-10-19 12:18:28
สคบ.รณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร โดย ได้จัดส่งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร มาเพื่อเผยแพร่ และขอความร่วมมือจากหน่...
2016-10-12 10:25:12
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 25...
2016-10-10 14:10:58
สำเนาประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช 2559
สำเนา ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช 2559 (... คลิก  เอกสารแนบ ...) ...
2016-10-07 13:08:04
แนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯในช่วงวันออกภรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
ด้วยกระทรวงคมนาคม มีคำสั่งที่ ๑๒๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมประสานงานและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อก...
2016-10-06 11:53:14
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 “Thailand’s Education Leader Symposium 2016”
  บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัด โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 “Thailand’s Ed...
2016-10-05 14:59:51
กรมชลประทานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมชลประทานจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน  20  ตำแหน่ง   สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต   ตั้งแต่วันที่  3 - 10  ตุลาคม  2559 &nbs...
2016-10-05 14:47:26
สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้จาก  ...
2016-10-05 13:42:11
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 สามารถสมัครได้ที่   http://job2.ocsc.go.th (.....
2016-10-05 13:36:58
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์, ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2559
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์, ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2559 คลิก  เอกส...
2016-10-05 13:31:31
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2 (... คลิก  เอกสารแนบ ...) ...
2016-10-05 13:17:10
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) ครั้งที่ 5 และ การอบรมเชิงปฎิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 33-34 พร้อมสิทธิ์ใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) ครั้งที่ 5 และ การอบรมเชิงปฎิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 33-34 พร้อมสิทธิ์ใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใ...
2016-10-05 13:13:09
กรมป่าไม้ ประสงค์รับโอนข้าราชการไปรับราชการในสังกัดกรมป่าไม้
กรมป่าไม้ ประสงค์รับโอนข้าราชการไปรับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ โดยเปิดรับสมัครขอโอนได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ใบสมัครขอโอน โหลดได้ที่ www.forest.go.th/person (...คลิก ...
2016-10-05 12:23:56
สำนักพิมพ์ Marshall Cavendish Education เชิญร่วมงาน MC Education Language Day และ MC Education STEM Day
สำนักพิมพ์ Marshall Cavendish Education เชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมงาน MC Education Language Day และ MC Education STEM Day ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่เกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ...
2016-10-05 12:17:24
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.2559
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.2559 จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน...
2016-10-05 11:59:59
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.๒๕๕๙
เนติบัณฑิตยสภาได้จัดเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่แทนชุุดปัจจุบันซึ่งครบวาระ ๔ ปี ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ บัดนี้ ได้ดำเนินการเลือกตั้งและตรวจนับคะแนนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั...
2016-10-04 09:34:18
การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และรับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษาของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ บริษัท และบุคคลทั่วไป  เปิดรับสมัครสมาชิก...
2016-10-03 15:15:12
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รับสมัครเข้ารร่วมโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๐
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project:JSPT) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเด็กและเย...
2016-10-03 13:41:29
โครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “Excellence in English Program Management (EX-EPM) #2”
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.) ได้กำหนดจัด โครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “Excellence in English Program Manage...
2016-09-29 11:48:27
โครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ครั้งที่ ๒
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมูลนิธิเพชรภาษา ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ”  ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนว...
2016-09-29 11:42:11
ขอเชิญร่วมโครงการ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยสถาบันภาษาร่วมกับ ASEAN CLUB แห่งประเทศไทยและสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย   ขอเชิญร่วมโครงการ  ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา   ...
2016-09-29 11:09:28
Marshall Cavendish Education ขอเชิญร่วมงาน MC Education Language Day และ MC Education STEM Day
สำนักพิมพ์ Marshall  Cavendish  Education  ขอเชิญครูผู้สอนเข้าร่วมงาน   MC Education  Language  Day  และ  MC  Education  STEM Day   ซึ่งเป็...
2016-09-28 09:36:44
สาธารณรัฐอุสเบกิสถานเชิญนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน The second internation "Voices of Motherland"
สาธารณรัฐอุสเบกิสถานเชิญนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน The second internation "Voices of Motherland"  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดงออกและความส...
2016-09-27 12:46:16
ม.มหิดลเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท 4 สาขา (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ๔  สาขา  (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ)  ...
2016-09-26 13:51:41
การสรรหาผู้อำนวยการ สพภ. หรือ BEDO (เปิดรับสมัคร 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559)
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (องค์การมหาชน)  เปิดรับสมัครระกว่างวันที่...
2016-09-26 13:24:04
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญและเจ้าน้าที่ของรัฐเพื่อขอรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ด้วยสำนักงาน  ก.พ.จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อขอรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  (เพิ่มเติม)  (ทุนรัฐบาลสำหรับผู้ที่ได้รับการ...
2016-09-26 11:57:17
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็น ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ...
2016-09-23 13:55:28
เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2559
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๙ ขอเชิญชวนเสนอบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกครองแ...
2016-09-21 15:22:00
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง จากข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาประเทศ รายละเอียดก...
2016-09-16 14:28:57
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ B.E.S.L.
ข่าวดีสำหรับครู  ผู้ปกครองที่ต้องการปลูกฝังทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุตรหลานตั้งแต่  2  ขวบขึ้นไป   สถาบัน B.E.S.L  ได้จัดระบบการเรียนการสอน  Thai - English Dual  Lan...
2016-09-16 13:47:46
รับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิท...
2016-09-16 13:31:07
ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการปี 2559 ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ
               กระทรวงแรงงานขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงานของท่านที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2559   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและขึ้นทะเบียนหางานผู้ส...
2016-09-16 13:05:27
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559           โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่...
2016-09-16 12:41:49
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
          สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ       ...
2016-09-16 11:59:20
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและรับพระพุทธรูปนาคปรก รุ่นเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สภากาชาดไทย ชอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและรับพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยรายได้ทั้งหมดถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย DOW...
2016-09-16 11:30:19
สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม รับสมัครประกวด Mr.&Miss Young ASEAN Bangkok 2016
สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ( องค์กรสาธารณประโยชน์และเครือข่ายวัฒนธรรมกรุงเท่พมหานคร ) ร่วมกับ  สมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคม  สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร สมาคมพัฒนาผู้ป...
2016-09-15 14:31:59
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 โดยสามารถดาวน์โหลดรา...
2016-09-15 14:06:00
สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2560
สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์  ร่วมกับ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ค...
2016-09-13 13:20:45
กรมศิลปากร เชิญชมนิทรรศการ " สยามกุฏพิสุทธิ์ศิลป์ "
กรมศิลปากร เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เรื่อง    " สยามกุฏพิสุทธิ์ศิลป์ " เยื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม ...
2016-09-13 13:10:02
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (UN Sanction list)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  มาเพื่...
2016-09-08 15:01:54
Samsung จัดอบรมการออกแบบกระบวนการ Active Learning และประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ"
Samsung SMART LEARNING CENTER จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการ Active Learning และ ประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ" ในงานมหกรรมทา...
2016-09-07 12:17:08
กองทุนการออมแห่งชาติ จัดประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
กองทุนการออมแห่งชาติ จัดประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลของนายยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เพื่อยกระดับความสำคัญของวันออมแห่งชาติ และสร้างการตระหนักรู...
2016-09-07 11:43:44
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2559...
2016-09-06 14:12:26
สถาบันขงจื่อ รับสมัครครูสอนภาษาจีน เข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนท้องถิ่น
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครครูสอนภาษาจีน เข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2559 - เดือนมีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนภาษาจีนได้เพิ่มพูนและ...
2016-09-01 16:18:41
เนติบัณฑิตยสภา รับสมัครพนักงานเนติบัณฑิตยสภา
เนติบัณฑิตยสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 1 แผนกรับ-จ่ายเงิน กองคลัง และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3...
2016-09-01 11:00:06
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับโอนนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ   ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน ๑ อัตรา  ไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี...
2016-08-31 16:26:02
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัคร นายแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นายแพทย์ปฎิบัติการ และตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://www.ci...
2016-08-30 16:59:52
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก รับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก รับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14 (เรียน วันศุกร์ - วันเสาร์) ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง ...
2016-08-30 16:50:34
สถาบันขงจื้อฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีกำหนดจัดการอบรม สำหรับครูชาวไทยที่สอนภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน...
2016-08-24 12:42:40
สนข. รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับโอนย้ายข้าราชการไปรับราชการ ใน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครขอโอนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ก...
2016-08-24 11:39:11
ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านการโยธา) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559 - 16 กันยายน 2559 ในวั...
2016-08-24 11:29:30
กรมธนารักษ์ เชิญชวนผู้สนใจจองและจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรมธนารักษ์ เชิญชวนผู้สนใจจองและจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 255...
2016-08-29 15:23:55
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เชิญร่วมโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ป. 1 - 6) เข้าร่วม โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016)   โดยนักเรียนส...
2016-08-17 14:39:01
สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมประกวดเรียงความ "พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี"
สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เขียนเรียงความส่งเข้าประกวด ในเรื่อง.. "พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงครองสิร...
2016-08-15 15:20:51
สมศ. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวั...
2016-08-15 14:45:51
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับโอนข้าราชการ
             กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติ/ ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่...
2016-08-11 11:28:51
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
         สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ตำแหน่งช่างประจำสำนักงาน (ประปา) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช....
2016-08-04 15:59:47
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญร่วมงาน TU - ASEAN Day 2016
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน TU - ASEAN Day 2016 ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ...
2016-08-04 12:08:16
กรมพลศึกษา จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
กรมพลศึกษา จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อคัดเลือกบุคคล หรือองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกรรมนันทนาการ เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเก...
2016-08-04 11:59:09
อิหร่านขอเชิญส่งภาพเข้าประกวดผลงานศิลปะนานาชาติระดับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8
ศูนย์วัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ศิลปะอิหร่าน (Cultural and Artistic Creation Center) จัดการแข่งขันผลงานศิลปะนานาชาติระดับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8 (8th Biennial Children and Young Adults Art Com...
2016-08-03 13:35:20
การจัดตั้ง CTBTO Youth Group
การจัดตั้งกลุ่ม CTBTO Youth Group โดยองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty Organization : CTBTO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร...
2016-08-03 12:54:55
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็น ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งช...
2016-08-01 15:37:40
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ตามประกาศสำนักงาน ปป...
2016-08-01 15:10:24
กส.ลงข่าวประชาสัมพันธ์
กส.ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ...
2016-03-28 11:22:34
นโยบาย รมต.ศธ.
นโยบาย รมต.ศธ. จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...
2015-12-16 14:31:49
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ...
2015-12-16 14:29:56
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 6 ประเภททุน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 6 ประเภททุน   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ประกาศ ...
2015-12-16 14:28:36
ข่าวฝาก
แก้ไขข่าวฝากประชาสัมพันธ์ download ...
2016-07-04 07:47:56
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000