หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2 ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 27 - 28 ม.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น แผนที่โรงแรม ...
2018-01-17 11:47:24
ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)
ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี) ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กทม. โดยมีวัตถุประสงค์...
2018-01-17 11:24:29
ประกาศผลโรงเรียนเอกชนที่ได้รางวัล O-NET ปีการศึกษา 2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2559 ...
2018-01-16 15:21:24
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
             ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ...
2018-01-17 09:03:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ม.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ม.ค. 61 แผนที่ ...
2018-01-15 11:10:18
การรายงานการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 (โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)
สช. ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2561 และรายงานผลการจัดกิจกรรมงานวันครู สำหรับโรงเรียนเอกชนในเขตก...
2018-01-11 10:25:40
“100 ปี การศึกษาเอกชน”
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชน ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน “100 ปี การศึกษาเอกชน” ภายในงานพบกับนิทรรศก...
2018-01-15 10:22:30
เชิญรับฟังสัมมนาวิชาการมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
สช. ขอเชิญโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สมัครเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการและชมผลงานนักเรียน นักศึกษาที่นำมาแสดงภายในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน   โดยลงทะเบียนร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาก...
2018-01-12 13:38:18
ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
                    ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561  ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย คร...
2018-01-12 06:59:29
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มกราคม  2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โ...
2018-01-08 16:06:02
การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2561
สช.ขอเชิญโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสมัครขอรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการสมัครขอรับการประเมินแบ่งเป็นสองประเภท คือ โรงเ...
2018-01-05 15:39:41
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ให้เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561  ณ โรงแรม ริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...
2018-01-04 15:53:45
กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
เรียน   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมประเมิน ...
2017-12-21 11:38:15
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 จำนว...
2017-12-19 20:57:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม สิ่งที่ต้องเตรียม แผนที่ ๑. รายงานตัวที่ค่ายฯ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. แต่งกายชุดเครื่องแบบกำกับลูกเสือ ๒. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ...
2017-12-18 10:13:34
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
<<<<ดาวน์โหลดประกาศที่นี่ >>>>  ...
2017-12-08 13:06:07
แจ้งเรื่องประเมินการอ่านและการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด   ...
2017-12-06 09:59:32
สำรวจความประสงค์เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประเมินความพร้อมก่อนสอบ O – NET ด้วยข้อสอบ Pre O – NET และ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ...
2017-12-06 10:01:41
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ"การพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ"การพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม" หนังสือเรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่...
2017-11-28 11:48:20
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2017-11-21 14:08:08
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิต...
2017-11-21 09:42:52
รับสมัครฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
                     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๒๑...
2017-12-12 11:02:23
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ ๑๕ ณ ประเทศอังกฤษ
ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินโครงการงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ประเท...
2017-11-15 09:15:07
การปรับปรุงระเบียบและประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ >ดาวน์โหลดเอกสาร< - เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ...
2017-11-09 11:34:06
รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
รายงานงบทดลอง (รายงานระบบ GFMIS) และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ DOWNLOAD เอกสาร <<<คลิ...
2017-11-07 10:47:03
รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
รายงานงบทดลอง (รายงานระบบ GFMIS) และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ DOWNLOAD เอกสาร <<<คลิ๊ก>...
2017-11-07 10:46:17
รายชื่อโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560
  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 "การทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการทดสอบ...
2017-11-06 09:46:00
การคัดเลือกผลงานเพื่อเข้ารับรางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๑๕๘๗๖ ลว 30 ต.ค. ๖๐     เรียน ศึกษาธิการจังหวัด 2.  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๑๕๘๗๗ ลว 30 ต.ค. ๖๐     เรียน ผู้อำนวยการสำน...
2017-10-31 14:35:17
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. 2560 ( ... คลิก  เอกสารแนบ ... ) ...
2017-10-31 10:57:30
การรับครูอาสาสมัครจีน Hanban ปีการศึกษา 2561
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนวิชาภาษาจีน หรือมีโครงการจะเปิดสอนภาษาจีน และมีความประสงค์จะรับครูอาสาสมัครจีน จากสำนักงานส่งเสริมการเร...
2017-10-30 10:13:45
การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษฯ ของโรงเรียนสถานสอนภาษาอังกฤษAUA รุ่นสอง
การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษฯ ของโรงเรียนสถานสอนภาษาอังกฤษAUA รุ่นสอง หนังสือราชการ หน้าที่๑ และ๒ ใบสมัคร สิ่งที่ส่งมาด้วย หน้าที่๑ และ๒ ...
2017-10-27 14:37:33
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๖๐
              ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ปรับแก้ไขประกาศ เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู  การบำบัดฟื้นฟู และกา...
2017-10-25 14:17:03
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
          ตามที่ สช. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบั...
2017-10-24 18:18:08
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดาวน์โหลดขอมูลที่นี่ ...
2017-10-24 13:26:56
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) คู่มือ/ดาวน์โหลด   หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี หรือ คลิ๊กที่นี่ ...
2017-10-18 14:17:23
สช.ส่งตัวแทนประเทศแข่งขันภาษาจีน ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ส่ง 2 ตัวแทนนักเรียนจากประเทศไท...
2017-10-17 14:23:31
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ link ...
2017-12-27 13:57:12
รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์นำร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ฉบับ ออกรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2560 โดยสามารถศึกษาร่างกฎหมายและแสดงความคิดเห็น...
2017-10-12 13:05:18
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
          ตามที่ สช. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบั...
2017-10-11 10:46:08
สำรวจความประสงค์เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560
    DOWNLOAD เอกสาร ...
2017-10-10 14:49:33
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
>>คลิกดาวน์โหลดประกาศที่นี่<< ...
2017-10-10 14:01:14
การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษฯ โรงเรียนสถานสอนภาษาอังกฤษ_AUA
การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษฯ หนังสือราชการ หน้า๑ และ หน้า๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ (ใบสมัคร) ...
2017-10-09 13:29:51
แบบติดตามผลการอบรมเทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ดาวน์โหลดแบบติดตามผลการอบรมเทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ   ...
2017-10-06 16:32:35
กำหนดการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2017-10-05 16:11:07
ประกาศ สช. เรื่อง ทะเบียนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ...
2017-10-04 10:26:18
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ( ... คลิก  เอกสารแนบ ... ) ...
2017-10-02 11:57:21
รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
                          รายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ &nbs...
2017-09-28 16:19:29
ประกาศ สช. เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560
  ...
2017-09-28 15:07:49
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนที่สมัครขอรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภท สามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีโรงเรีย...
2017-09-28 14:32:40
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (ตามหนังสือ ศธ 0235/13206)
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่ ...
2017-09-22 10:40:55
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย (ตามหนังสือ ศธ 0235/12949)
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  คลิกที่นี่ ...
2017-09-22 10:34:28
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 18 กันยายน 2560
  จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-18 15:02:33
ประชาสัมพันธ์โครงการงานปาฐกถาพิเศษ และการแจกเกียรติบัตรการสืบสานพระราชปณิธานด้วยพลังศาสนา และพลังจิตอาสา “บวร/บรม”ฯ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ ส่งรายชื่อไป...
2017-09-13 16:25:21
ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้โรงเรียนติดตามสถานการณ์และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคดัมือ เท้า ปาก อย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2017-09-13 14:04:42
๊Update!! รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 15 - 17 ก.ย. 60 "เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ"
ขอให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบรายชื่อ และจำหมายเลข เพื่อใช้สำหรับลงทะเบียนค่ะ ดาวน์โหลดรายชื่อ แผนที่โรงแรม ...
2017-09-13 11:56:43
ประกาศ --ปิด-- รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 กันยายน 2560
เรียน ผู้บริหาร และคณะครู ขอเรียนว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก และเป็นไปตามประมาณการงบประมาณที่จัดทำไว้แล้ว จึงขอทำการปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในรุ่นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จะนำข้อ...
2017-09-11 16:44:08
จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 กันยายน 2560
กรรณิกา  พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-07 14:18:33
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 6 กันยายน 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-06 16:17:17
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 5 กันยายน 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-06 16:16:19
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 5 กันยายน 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-06 16:11:56
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-09-06 16:10:38
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐
                   ด้วยโรงเรียนสตรีวิทยาได้จัดการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศ...
2017-09-06 14:28:19
การจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...
2017-09-06 14:34:56
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-31 15:34:44
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-31 09:50:11
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4
             ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น S...
2017-08-30 16:42:31
อัพเดท !! รุ่นที่ 6 วันที่ 1 -3 ก.ย. 60 "ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาฯ"
เรียน ผู้บริหาร และคณะครู ขอให้ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 1 -3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส จดจำหมายเลขของตนเพื่อใช้สำหรับลงทะเบียน และทำกิจกรรมระหว่างการอบรมค่ะ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ตรวจส...
2017-08-29 14:49:05
จดหมายข่าว สช.สงขลา ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ณฐกา บัวกิ่ง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-29 14:12:41
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-29 14:00:31
ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งรายงานประมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เร่งดำเนินการจัดส่งโดยด่วน
ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาเร่งดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอ...
2017-08-29 13:35:59
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560
      กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-31 09:45:38
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
          กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-28 16:11:50
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-28 15:33:25
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-28 15:31:20
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที 25 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-25 15:11:16
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560
    กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-25 15:08:37
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-23 11:45:21
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิงเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสร...
2017-08-23 16:02:42
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูลประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-24 10:09:29
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-23 10:05:27
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูลประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-22 15:04:26
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2560
    กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-22 13:39:53
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-22 13:38:50
ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET โดยด่วน
...
2017-08-21 10:17:06
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที 18 สิงหาคม 2560
          กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ...
2017-08-19 17:35:26
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-19 17:31:54
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-19 17:29:54
เพิ่มเติม... ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 1. สงวนสิทธิการเข้าอบรมสำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น 2. สช. ขอจำกัดสิทธิให้โรงเรียนละ 2 ท่าน...
2017-08-17 14:21:52
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-16 16:26:17
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-16 13:40:12
สาร สช.สตูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-16 13:36:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คลิก &...
2017-08-16 11:07:19
รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
รายงานงบทดลอง (รายงานระบบ GFMIS) และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ DOWNLOAD เอกสาร <<<คลิ๊ก>...
2017-08-16 10:12:18
จดหมายข่าวรายวัน สช สตูล ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2560
      กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-15 14:28:55
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-16 13:40:25
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-15 11:28:09
กำชับโรงเรียนให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
                    ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีหน้าที่ประสานงานและร...
2017-08-15 11:10:38
กำชับโรงเรียนเฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
              ด้วยคณะทำงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้รับรายงานการระบาดของยาทรามาคอล หรือยาโปร์โครดิวซ์ ซึ่งเป็นยาประเภทยาแก้ไอ มีจำหน่ายตามร้านขายยาท...
2017-08-15 11:07:13
โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยมอบรางวัลให้กับครู - อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม ...
2017-08-12 11:10:22
สช.ปรับปรุงหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุของโรงเรียนนอกระบบ
          สช.จัดการประชุมร่วมกับสภาการพยาบาล เพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรั...
2017-08-11 16:31:58
เลื่อนวันประชุมการกำกับติดตามการนำระบบประกันคุณภาพภายในฯ รุ่น 5
 สช.ขอแจ้งเปลี่ยนวันประชุมการกำกับติดตามการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา รุ่น 5 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร จากวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 21 สิงหาคม...
2017-08-11 14:33:22
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 1. สงวนสิทธิการเข้าอบรมสำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น 2. สช. ขอจำกัดสิทธิให้โรงเรียนละ 2 ท่าน...
2017-08-15 12:19:10
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้ป...
2017-08-11 12:56:14
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-10 11:51:58
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-11 16:26:53
สช. จัดประชุมการกำกับติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน รุ่นที่ 2
          สช.จัดการประชุมกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิ...
2017-08-09 15:57:16
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-09 15:47:36
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-10 11:52:10
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2560
จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-10 11:53:52
ประกาศ สช. เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
          ด้วยในปีพุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษ...
2017-08-08 14:51:01
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-07 15:58:39
การประดับพระบรมฉายาลักษณ์
การประดับพระบรมฉายาลักษณ์  http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=47071&Key=news20 ...
2017-08-07 13:12:55
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤหัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-07 11:45:49
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560
    กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-04 15:55:13
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560
    กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-04 14:19:22
จดหมายข่าวรายวัน สช.สตูล ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-04 11:58:19
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่่ 4 สิงหาคม 2560
    กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤหัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว ...
2017-08-04 11:49:02
สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560
        กรรณิกา  พันธ์คลอง  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง ดวงฤหัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่...
2017-08-03 16:00:17
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสบาย
เรียน  ผู้เข้าอบรม ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ และจำหมายเลขที่ของตนเพื่อลงทะเบียนหน้างาน หากไม่ปรากฎชื่อ หรือต้องการเข้าอบรมสามารถเพิ่มชื่อได้ที่หน้างานในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ค่ะ ขอบคุณค่ะ ...
2017-08-03 11:27:19
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา...
2017-07-27 12:11:47
สช. จัดกิจกรรม "ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล"
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาะเอกชน (สช.) จัดกิจกรรม "ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...
2017-07-26 17:25:45
ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับการอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
...
2017-07-25 15:10:22
เปลี่ยนวันประชุมการกำกับติดตามการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา รุ่น 5
สช.ขอแจ้งเปลี่ยนวันประชุมการกำกับติดตามการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา รุ่น 5 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร จากวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ...
2017-07-24 11:13:28
รายงานประมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
                   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนเอกชนดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (...
2017-07-21 14:34:33
รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
รายงานงบทดลอง (รายงานระบบ GFMIS) และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ DOWNLOAD เอกสาร <<<คลิ๊ก>...
2017-07-21 13:42:46
รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานงบทดลอง (รายงานระบบ GFMIS) และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ DOWNLOAD เอกสาร <<<คลิ๊ก&g...
2017-07-21 11:35:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 5 รุ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง 5 รุ่น และขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุม ฯ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น ด...
2017-07-21 10:07:59
ปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี รุ่นที่ 5 กรุงเทพมหานคร
เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก สช. จึงขอปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี - รุ่นที่ 4 วันที่ 16 -17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมว...
2017-07-21 13:50:12
โครงการประกวดมารยาทไทยเทิดไท้ราชินี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ ...
2017-07-19 11:25:08
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
 ขอให้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://beid.ddc.moph.go.th/bei...
2017-07-19 09:42:28
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3  <<<หนังสือแจ้งโรงเรียน>>> หากโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม...
2017-07-18 13:44:29
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
สช.ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสามารถจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่า...
2017-07-21 14:10:20
แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
  แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน >> Clik >> ...
2017-07-14 10:58:01
ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
  เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560   ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   คำแนะนำการเขียนตอบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย   ตารางสอบ...
2017-07-13 16:24:54
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ดังนี้ ๑. เด็กและเยาวชนด...
2017-07-12 13:32:11
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2017-07-12 10:37:17
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือราชการ หน้าแรก และ หน้าสุดท้าย ประกาศคุรุสภา และเอกสารประกอบการพิจารณา 2 , 3  และ 4 แบบประเมินฯ ครู  แบบประเมินฯ ผู้บริหารการศึกษา  แบบประเมินฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ...
2017-07-07 23:48:39
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือราชการ หน้า1 และ หน้า2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ เอกสารแนบ1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ เอกสารแนบ2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ เอกสารแนบ3 ...
2017-07-11 09:09:58
แจ้งการนำส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
...
2017-07-07 11:45:38
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประฃาคมโลก
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  รายละเอียดดังแนบ  คลิกที่นี่ ...
2017-07-06 07:40:09
โครงสร้างข้อสอบ NT 60 (Test Blueprint)
โครงสร้างข้อสอบ NT 60 (Test Blueprint) ...
2017-07-05 14:30:17
โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
 โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ป.6,ม.3,ม.6   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...
2017-07-05 14:29:01
การมอบอำนวจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
การมอบอำนวจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ Download เอกสาร หนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวั...
2017-07-05 09:46:50
การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๖๐
 ขอให้โรงเรียนที่สนใจคัดเลือกนักเรียนอายุระหว่าง ๕ – ๑๙ ปี เข้าร่วมประกวด โดยดำเนินการส่งโปสเตอร์เข้าร่วมการประกวดได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://www.fao.org/world-food-...
2017-07-04 15:46:28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 5 รุ่น
เนื่องจากโครงการประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง 5 รุ่น มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก สช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ฯ ก่...
2017-07-04 10:58:51
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ รุ่นที่ 4 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย
ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจำเลขที่หน้าชื่อของตนเอง และหากท่านใดตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่หน้างานในวันที่ 5 กรกฎาคม  ณ โรงแรมนภาลัยค่ะ ดาวน์โหลดรายชื่อ ...
2017-07-03 17:18:59
การคัดเลือกบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร)
การคัดเลือกบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอดครูดี&nb...
2017-07-03 14:03:18
การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ ...
2017-06-30 16:33:58
รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้ประกาศรายชื่อโรงเรียน...
2017-06-30 14:26:52
โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "โครงการคุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา"
                 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครผลงานหนังสั้น หัวข้อ "โครงการคุณธรรม ตามศษสตร์พระราชา" เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรั...
2017-07-04 15:49:16
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
รายละเอียดโครงการ ...
2017-06-29 23:10:52
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
                  ด้วยการะทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดตลอดเดือนมิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการส่งสเริมการศึกาาเอกชน  ...
2017-06-29 15:12:06
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร)
การคัดเลือกบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอดครูดี สามารถย...
2017-06-30 15:43:57
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560 (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560  จำนวน 1 คน (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร) สามารถยื่นใบสมัคร ส่งประวัติและผลงานไปที่ ...
2017-06-30 15:43:34
การดำเนินการโอนภารกิจงานการอนุญาต การกำกับดูแล การตรวจสอบ การติดตามโรงเรียนเอกชนสำหรับจังหวัดสงขลา
การดำเนินการโอนภารกิจงานการอนุญาต การกำกับดูแล การตรวจสอบ การติดตามโรงเรียนเอกชนสำหรับจังหวัดสงขลา ...
2017-06-23 14:37:32
รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการจัดส่ง SAR ประจำปี ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือแจ้งให้้โรงเรียนเอกชนดำเนินการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดส่ง SAR แล้ว ตาม...
2017-06-23 14:17:50
ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
                       เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่...
2017-06-23 08:33:15
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ ๑๒๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ ๑๒๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน ...
2017-06-22 10:20:36
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่  ๒๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ...
2017-06-22 10:17:12
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล
หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือต้องการเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล ค่ะ ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่ แผนที่การเดินทาง ...
2017-06-21 15:34:45
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรม...
2017-06-22 10:21:58
รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
รายงานงบทดลอง (รายงานระบบ GFMIS) และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ DOWNLOAD เอกสาร <<<คลิ...
2017-06-19 10:30:16
รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
รายงานงบทดลอง (รายงานระบบ GFMIS) และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ DOWNLOAD เอกสาร <<<คลิ๊...
2017-06-19 10:25:16
กำหนดการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่่มาตรฐานสากล
สำหรับโรงเรียนที่ยื่นใบสมัครขอรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สช. ขอแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. โรงเรียนที่สมัครขอรับการตรวจปร...
2017-06-16 10:58:56
การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
                ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คัดเลือกเด็กดีเด่นในเขตกรุงเทพมหานคร ...
2017-06-16 10:13:05
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐
                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ ชิ...
2017-06-15 14:23:35
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารหลางวันในโรงเรียน ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล
                   ด้วยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดโครงการประกวดหนังสั้นเรื่อง “เด็กไทยสุ...
2017-06-15 14:18:33
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มวัยเรียน ปี ๒๕๖๐
               ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการให้บริการวัควีนเอชพีวี เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มวัยเรียน ปี ๒๕๖๐ สำนัก...
2017-06-16 15:04:33
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่หน้างาน ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยาค่ะ ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่ ...
2017-06-14 15:57:32
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เอกสารคลิก ...
2017-06-13 17:42:43
๊Update!! รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ (ส่วนภูมิภาค) รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม 42c
สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถเพิ่มชื่อได้ที่หน้างาน ณ โรงแรม 42C จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่ ...
2017-06-09 11:51:09
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ส่วนภุมิภาค รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์
หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ณ โรงแรม 42C ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ค่ะ ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่   ...
2017-06-08 15:07:41
การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สช.ขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด(รายละเอียดในหนังสือแนบ) สมัครขอรับการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอ...
2017-06-08 11:32:50
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา ถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนของความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัด ช่วยกันรณรงค์ถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า ขอให้บรรจุไว้ในรายวิชาเรียนของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาผู้ใหญ่ และประช...
2017-06-08 09:31:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 3 สัปดาห์ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560
>>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 3 สัปดาห์ รุ่นที่ 2  <<<   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 3 สัปดาห์ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม GRAND HOWARD...
2017-06-09 14:58:20
แนวทางการเฝ้าระวังการล่วงละเมิดทางเพศหรือการค้ามนุษย์
                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความห่วงใยเป็นพิเศษต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับการถูกล่วงละ...
2017-06-15 14:24:59
แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ขอให้โรงเรียนที่สนใจรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดทำคู่มือดำเนินการจัดการเรียนการสอนแล...
2017-06-05 13:48:19
ประกาศรายชื่่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ส่วนภูมิภาครุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย
ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่ สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ โรงเแรมอินคำเชียงรายค่ะ ...
2017-06-01 14:37:02
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
          ขอเชิญโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ส่งผู้อำนวนการ และครูแกน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนการ...
2017-06-01 14:14:53
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน จำนวน ๕ รุ่น รุ่น ๑  ภาคกลาง และภาคตะวันออก /- ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ รุ่น ๒  ภา...
2017-06-01 10:58:39
ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
สช. ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ สช.ได้ทำทะเบียนไว้ หากพบว่าข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิผิดพลาดหรือไม่พบข้อมูลของโรงเรียน ขอให้โรงเรียนจัดส่งแบบกรอกข้อมูลส่งมายัง สช.ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560...
2017-06-09 10:46:42
รายงานประมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด่วนที่สุด สช.ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอให้ดำเนินการจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าว มายัง สช.โดยด่วน โรงเรีย...
2017-05-30 11:28:42
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย ในปี ๒๕๖๐
                     ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์   ไทย – รัสเซีย และความรู้ทั่ว...
2017-05-30 09:21:43
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
                      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด  สำนั...
2017-05-29 15:51:45
แนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ (แบบ รนช.)
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ (แบบ รนช.) ---------------------------------------------------------------------------------- D...
2017-05-29 15:49:51
ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา
ขอให้โรงเรียนติดตามสถานการณ์และดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคดังกล่าว หรือโรคระบาดอื่น ในสถานศึกษา โดยสามารถติดตามสถานการณ์และแนวทางเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ข...
2017-05-24 08:41:18
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ...
2017-05-19 13:37:43
สช.จัดทีมจิตอาสาร่วมให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะ พระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                                                    &n...
2017-05-18 13:42:30
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ /ckfinder/userfiles/files/por.pdf ...
2017-05-18 13:39:21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัด...
2017-05-15 12:42:16
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
 ขอให้โรงเรียนส่งแบบรายงานข้อมูลโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560    โรงเรียนเอกชน DOWNLOAD...
2017-05-11 18:40:28
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาของสภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย British Chamber of Commerce Thailand (BCCT)
สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย British Chamber of Commerce Thailand (BCCT) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในวันจันทร์ที่ 15  พฤษภาคาม  2560 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.  ณ โรงแรม Landmark B...
2017-05-11 15:59:39
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ และรุ่นที่ 5
เรียน  ผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อประโยช...
2017-05-05 16:36:52
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม In - Country Course ของศูนย์ซีมีโอเรคแซม
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม In - Country Course ของศูนย์ซีมีโอเรคแซม หลักสูตร Meaningful Learning in Science/Mathematics using Simulations and Mobile Devices ระหว่างวันที่ 22 - 26  พ...
2017-05-11 12:44:56
เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ...
2017-05-11 12:45:31
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559 ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล   ...
2017-05-03 13:00:50
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายชื่อผู้เข้าประชุมภาคตะ...
2017-04-24 11:05:59
ประกาศรายชื่่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ รุ่นที่ 5 ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำหรับท่านที่ไม่มีรายชื่อ สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ค่ะ ดาวน์โหลดรายชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวน์โหลดรายชื่อภาคอื่น ๆ ...
2017-04-21 11:42:38
ด่วนที่สุด!!! สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
  สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  6  ภาคเรียน  ปีการศึกษา 2559 สามารถส่งข้อมูลได้ทางอีเมล์ gpa123@sueksa.go.th และ gpa14121412@gmail.com  &n...
2017-04-20 11:17:22
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน  ผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อประโยช...
2017-04-19 13:53:37
ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอก...
2017-04-18 14:51:19
การเกลี่ยกำลังรองรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
>>รายละเอียด การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด >>รายละเอียด การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด   ...
2017-04-18 07:00:48
การรับสมัครศึกษาธิการจังหวัดและกรอบอัตรากำลังในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด   2. กรอบอัตรากำลังในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มการศึกษาเอกชน / จนท.ประชาสัมพันธ์)    ...
2017-04-13 15:26:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวั...
2017-04-12 14:10:34
ความร่วมมือในลักษณะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (sister schools) ไทย-สาธารณรัฐเช็ก
        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะสำรวจความต้องการดำเนินความร่วมมือในลักษณะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (sister schools) ไทย –...
2017-04-07 13:54:31
เรื่อง การกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในพื้นที่การศึกษาในช่วงการขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค
เรื่อง การกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในพื้นที่การศึกษาในช่วงการขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค ...
2017-04-07 11:41:12
ค่ายปรีโอลิมปิกวิชาการ!! ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5จชต.
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5จชต.     ประกาศ >>> announce.pdf บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วิชาคณิตศาส...
2017-04-07 10:10:10
ประกาศรายชื่อประชุมสัมมนาวิชาการ
ประกาศรายชื่อประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร - ผู้บริห...
2017-04-04 14:12:32
ด่วนที่สุด ขอแจ้งเรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ (ใหม่ล่าสุด)
           ตามที่  ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ฝ่ายกฎหมาย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ได้มีมติที่...
2017-04-03 11:03:24
เลื่อนการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธ...
2017-03-31 06:57:07
สช.จัดประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนโรงเรียนเอกชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม
                  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนโรงเรียนเอกชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม โดยมีโรงเรียนเอกชนเข้าร่ว...
2017-03-27 11:18:20
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เอกสารแนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดนราธิวาส วิชาคณิตศ...
2017-03-21 15:20:22
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 (... คลิก  เอกสารแนบ ...) ...
2017-03-21 11:01:41
ข้อสอบ ONET 59 พร้อมเฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย   วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม   วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์   วิชาวิทยาศาสตร์     ชั้นมัธยมศ...
2017-03-21 09:28:47
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
                 ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรั...
2017-03-17 09:57:48
กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
                กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ           กระทรวงศึกษาธิการ...
2017-03-15 15:49:52
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อครูและการดำเนินการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ด้วยระบบ TEPE online
          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษา...
2017-03-15 14:45:55
สำรวจสถานะโรงเรียนเอกชนในระบบที่เลิกกิจการและมีคำสั่งควบคุม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความประสงค์สำรวจสถานะโรงเรียนเอกชนในระบบที่เลิกกิจการและมีคำสั่งควบคุมโรงเรียน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดำเ...
2017-03-13 11:42:15
ขอเชิญโรงเรียนศูนย์อบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ ...
2017-03-21 14:12:57
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 4 ภาคใต้ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา
รายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 4 ภาคใต้ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษา ...
2017-03-08 15:10:53
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี 2560
    ผู้มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบสามารถการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาของซีมีโอ ประจำปี 2560 เรื่อง “Dimensions of Language Education: Policy, Perspect...
2017-03-09 13:28:58
สช. จัดกิจกรรมออกบูธนวดแผนโบราณฟรี
            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดกิจกรรมออกบูธให้บริการนวดแผนโบราณ ฟรี โดยโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตะวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเร...
2017-03-08 13:46:27
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ...
2017-03-08 11:55:25
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกร...
2017-03-07 15:33:13
ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
     ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจรรมในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย&rdqu...
2017-03-06 18:17:02
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 (โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)
ประชาสัมพันธ์ให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในเดือนกันยายน 2560  หากประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเ...
2017-03-20 15:26:57
แจ้งจดหมายข่าว NIETS News เพื่อประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET, I-NET, B-NET, N-NET, V-NET , GAT/PATและวิชาสามัญ 9 วิชา
        ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NE...
2017-03-01 15:56:37
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
หนังสือราชการ คู่มือการประกวด แบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมการประกวด ...
2017-02-27 15:47:34
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา2559 (ส่งเป็นรูปเล่มสมบูรณ์)
ขอให้โรงเรียนส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา2559 (SAR ปีการศึกษา 2559 ให้ส่งเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์) ดาวน์โหลดหนังสือถึงโรงเรียนสามัญศึกษา ดาวน์โหลดหนังสือถึงสำนั...
2017-04-04 15:16:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุป...
2017-02-24 15:11:03
สช. จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนฯ วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)  ในวันที่ 26 มีนาคม  2560 ณ มหาวิทย...
2017-02-21 09:41:47
ยูเนสโกประกาศให้รางวัล UNESCO – Japan Prize on Education for Sustainable Development ประจำปี พ.ศ. 2560
ด้วยองค์การยูเนสโกประกาศให้รางวัล UNESCO – Japan Prize on Education for Sustainable Development ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวนทั้งหมด 3 รางวัล รางวัลล...
2017-02-20 16:12:03
เชิญประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนที่จะต้องรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
หนังสือเชิญประชุมInternational.pdf ...
2017-02-20 15:01:15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบ...
2017-02-20 10:18:00
Powerpoint ชี้แจงการสอบ NT ปีการศึกษา 2559
download ไฟล์ powerpoint ชี้แจงการสอบ NT 59 ...
2017-02-20 09:09:13
ผลการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐   คลิก   ...
2017-02-15 14:08:05
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๑๒๐ คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน ๗๐ คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๕๐ ...
2017-02-15 13:27:08
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560
กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน&nbs...
2017-02-22 14:39:18
สช.จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพฯ
            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
2017-02-09 12:13:03
คู่มือการจัดสอบ NT 2559 ฉบับสมบูรณ์
 Download คู่มือการจัดสอบ NT ฉบับสมบูรณ์  ...
2017-02-09 10:36:20
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ดาวน์โหลดรายละเอียด ...
2017-02-08 10:23:05
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแร...
2017-02-17 14:25:16
แจ้งนโยบายการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559
      ...
2017-02-07 10:36:31
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการประกวด "รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช." (OPEC AWARDS ) ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการประกวด "รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช." (OPEC AWARDS ) ประจำปี พ.ศ. 2560   รายละเอียด คลิก   &n...
2017-02-03 10:15:07
สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ
              สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษานอ...
2017-01-31 14:49:23
รายนามผู้ร่วมสมทบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560
รายนามผู้ร่วมสมทบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 ล่าสุด รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือ รร.ที่ประสบภัยน้ำท่วม ภาคใต้   ...
2017-02-23 16:22:16
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฟังกิจกรรมวิชาการ สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560
 เนื่องในสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดให้มีการเสวนาวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ณ หอประชุมคุรุสภา   โดยมีการเสวน...
2017-02-09 13:00:17
เชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)
กำหนดการและแบบตอบรับ รายชื่อโรงเรียนแยกตามศูนย์สอบย่อย ...
2017-01-25 12:05:49
UPDATE 27 ม.ค. 60 !!!! โรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS
UPDATE!!!   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS ***ขอให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลเข้าระบบโดยด่วน!!!!*** UPDATE!!!   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อม...
2017-01-27 09:38:14
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2017-01-23 10:31:58
รูปแบบข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2559
 รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ป.6  ตัวอย่างข้อสอบ onet ป.6 ​ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ป.6 ​ รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ม.3 ​ ตัวอย่างข้อสอบ onet ม.3 ​&nb...
2017-01-20 11:09:30
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง พว. และ สช. จัดอบรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๑๑ รุ่น สอบถามรายละเอียดที่  ฝ่ายพัฒนางานโครงการ  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  เลขที่ ๗๐...
2017-01-19 13:25:48
กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
...
2017-01-18 14:24:56
การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ของผูู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ของผูู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
2017-01-17 17:19:12
ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ NT ผ่านระบบ NT ACCESS ภายใน 27 มกราคม 2560
 ปฏิทินดำเนินการ  คู่มือการใช้งานระบบ NT ACCESS สำหรับโรงเรียน  ระบบ NT ACCESS >> http://180.180.244.44/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx ...
2017-01-17 15:43:11
แจ้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน จัดทำและจัดส่งข้อมูล GPA 6 ภาค ปีการศึกษา 2559
      กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ขอแจ้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน จัดทำและจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมั...
2017-01-27 16:02:15
แจ้งโรงเรียนนานาชาติ จัดทำและจัดส่งข้อมูล GPA 6 ภาค ปีการศึกษา 2559
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ขอแจ้งให้โรงเรียนนานาชาติจัดทำและจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใน 15 วันหลังจากปิดภาคเรียน ...
2017-01-27 16:02:37
สช.ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
                                  ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ...
2017-01-12 16:07:50
แจ้งโรงเรียนเอกชนปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน(โรงเรียนสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ และโรงเรียนนานาชาติ)        เมื่อโรงเรียนเอกชนมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร...
2017-01-10 08:41:07
ขอความร่วมมือทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน   เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
2017-01-05 13:46:15
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน  เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานคณะกรรม...
2017-01-05 11:42:49
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560
กติกาการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560 หัวข้อภาพยนตร์ :         P(rivate) Generation โรงเรียนเอกชน เก่ง ด...
2017-01-05 11:39:38
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้จังหวัดสตูล
          เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ระหว่างจังหวัด...
2016-12-29 14:33:56
ขอให้สถานศึกษาอนุญาตบุคลากรเข้าร่วมการตรวจอข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
>>ดาวน์โหลดเอกสาร  ...
2016-12-26 14:22:40
โรงเรียนเอกชนเจ๋ง ได้รับ 3 รางวัลรวด จากการประกวดที่ประเทศจีน
นางสาวสุธิตา  คายาธีแอสส์  นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงา...
2016-12-22 17:41:48
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:13:24
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:13:01
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:12:36
การติดตามเอกสารการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การติดตามเอกสารการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 >>รายละเอียดเพิ่มเติม<< ...
2016-12-20 15:33:00
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมทำการแสดงบนเวที ในงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดงาน " วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560 " ขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียนเอกชน ครู นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผลการดำเนิ...
2016-12-22 12:12:21
รายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2560)
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560  เพื่อให้การจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 เป็นการจัดงาน  ที่สถานศึกษา ครู นักเรี...
2017-01-17 14:37:31
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น ป.6   ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559  ตัวอย่างข้อสอบ O-NET  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ...
2016-12-14 18:24:47
ประชาสัมพันธ์การจัดงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2017 (Worlddidac Asia 2017) และการประชุม ผู้นำทางการศึกษา Asia Education Leaders Forum / TVET CONNEX
     ด้วยสมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษานานาชาติ หรือ Worlddidac Association ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้จัดงาน เวิลด์ไดแด็ค และก...
2017-01-11 14:27:46
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellence Training Techniques for Thai Teachers) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellence Training Techniques for Thai Teachers) ระหว่างวันที่  24 - 25  พฤศจิกายน  2559 ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์...
2016-12-07 09:27:13
การประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิก...
2016-12-04 13:51:15
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู_๑๖มกราคม๒๕๖๑
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู_๑๖มกราคม๒๕๖๑ ข้อมูลเพิ่มเติม www.ksp.or.th  โทร ๐๒๒๘๒ ๓๑๕๓  ...
2016-12-06 09:40:22
ประกาศ รายชื่อประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2016-12-01 16:22:23
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ก...
2016-11-29 17:40:38
ประกาศขยายเวลาส่งรายชื่อผู้บริหาร ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ที่นี่ ...
2016-11-30 09:05:38
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน   คลิกที่นี่ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกจังหวัด   คลิกที่นี่ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   ...
2016-11-23 11:40:13
แนวปฏิบัติเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2016-11-18 14:13:10
การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ด้วยรัฐบาลกำหนดจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันอังคารที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.  เป็นต้นไป ...
2016-11-18 12:04:12
ขอให้โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครทุกโรงส่งข้อมูลนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ด่วน!!!!!
ขอให้โรงเรียนเอกชนใน กทม. ทุกโรง นำส่งข้อมูลนักเรียน สำหรับการสอบอ่านออกเขียนได้, NT, ข้อสอบมาตรฐานกลาง    หนังสือแจ้งการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปฏิทินการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรีย...
2016-11-11 13:20:16
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการซื้อข้าวจากเกษตรกร
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี ...
2016-11-09 09:57:25
เชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศ...
2016-11-14 10:55:55
ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ  คลิกที่นี่ ...
2016-11-07 09:50:18
opec awards
รายละเอียดเพิ่มเติม 1. หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาต 2. คำนำ/คำชี้แจงโครงการ 3. หลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือก (โรงเรียนในระบบ) 4. หลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือก (โรงเรียนนอกร...
2016-11-04 10:38:08
การสำรวจความต้องการในการรับครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน...ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban)  จัดส่งครูอาสาสมัครจีนไปจัดการเรียนการสอนภ...
2016-11-02 13:26:17
ขอประชาสัมพันธ์เชิญครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกระดับ ทุกประเภท(สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) เข้าร่วมอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teaching Techniques Thailand Education 4.0) ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559 ณ MCC HALL ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเด
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ได้กำหนดจัดอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teaching Techn...
2016-11-08 11:30:22
การขยายเวลาการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา
...
2016-10-21 16:10:40
ประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
               นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร สช. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ...
2016-10-19 11:51:06
ด่วน!!!!ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสด...
2016-10-11 16:19:42
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนเอกชน
ปิดรับสมัครแล้วค่ะ ดาวน์โหลด รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ได้ที่นี่ ...
2016-10-10 11:18:27
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแ...
2016-10-04 15:44:51
แจ้งหน่วยงานที่่มีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สป. ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 ทราบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเรียนแจ้งหน่วยงานที่่มีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สป. ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน...
2016-10-03 14:38:54
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ที่ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ที่ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหล...
2016-09-30 12:13:48
ด่วนที่สุด!!! ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับการทดสอบ NT การอ่านออกเขียนได้ ข้อสอบมาตรฐานกลาง ภายในวันที่ 15 ต.ค. 59
               กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง...
2016-09-28 17:47:23
ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบของ สช. ระหว่างวันที่  30 กันยายน –...
2016-09-23 13:41:32
ร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน  พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔   และเสนอร่างแผนพัฒนาฯต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ...
2016-09-21 11:41:23
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ...
2016-09-15 15:16:44
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิง    ปฏิบัติการภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร โดยม...
2016-09-08 13:37:46
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน   ...
2016-10-21 13:55:32
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตััั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตััั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัด...
2016-09-05 15:39:28
การสัมนาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและสานสัมพันธ์เครื่อข่ายความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...
2016-08-31 15:10:28
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการศึกษาเอกชนต่อการเปิดเสรีด้านบริการการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการศึกษาเอกชนต่อการเปิดเสรีด้านบริการการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร วัน...
2016-08-30 10:56:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สัมภาษณ์) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนิติกร
...
2016-08-26 16:30:21
การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเอกชนการกุศล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเอกชนการกุศล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   DOWNLOAD เอกสาร   ...
2016-08-23 10:15:29
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย ...
2016-08-19 11:18:32
การแก้ไขระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ในกรณีการแก้ไขผลสอบจากคะแนน O-NET ที่ประกาศเฉลยผิดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๒๖๐ โรง จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการ...
2016-08-19 08:15:07
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
1. หนังสือ เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2. หนังสือ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา ...
2016-08-18 16:24:15
โครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award
โครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 2559           บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด (House of Griffin) จัดโครงการประกวดเ...
2016-08-19 06:00:53
ข่าวฝาก โครงการอบรม "นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์"
โครงการฯ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT   สนใ...
2016-08-11 18:55:02
ขอความร่วมมือในการประกาศให้ครูวิทยาศาสตร์สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
เรื่อง ขอความร่วมมือในการประกาศให้ครูวิทยาศาสตร์สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย กำหนดรับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 14 ตุลาคม 2559 ...
2016-08-08 20:49:11
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559
  แผนที่โรงแรมรอยัลซิตี้   ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งแบบตอบรับแล้ว ...
2016-08-18 06:21:22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สช.อำเภอ
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้...
2016-08-08 10:09:06
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา   ...
2016-08-02 13:48:04
รายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย
รายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ รุ่นที่ ๒  ...
2016-07-25 23:37:37
สำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน
แบบสำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน   1.หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด  2.หนังสือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาวน์โหลด  3.หน...
2016-07-27 09:50:44
สำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน
สำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน 1.หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด <click> 2.หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาวน์โหลด...
2016-07-25 13:19:28
รับสมัครเข้าอบรม
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSeJXGycAnj_AsckeRU_H8WgnbOwk9akhEMPBzOswmUxe86Dgg/viewform ...
2016-07-15 11:39:45
สช. จัดประชุมสัมมนา เรื่อง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน
นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์...
2016-07-15 10:19:21
แบบรายงานข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 59
แบบรายงานข้อมูลโรงเรียน ครู/บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2559 แบบรายงานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา แบบรายงานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ แบบรายงานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบ...
2016-07-14 15:16:30
งานเปิดตัวโครงการโรงเรียนคุณธรรม
งานเปิดตัวโครงการโรงเรียนคุณธรรม ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานเปิดตัวโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐...
2016-07-13 12:21:16
เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล ประจำปี 2559
เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล ประจำปี 2559 ขอเชิญชวนครู/อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาในสังกัดโรงเรียนเอก...
2016-07-13 13:00:16
การขอรับครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ด่วนมาก!!!
การขอรับครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ด่วนมาก!!!  เนื่องจากระยะเวลาในการส่งแบบตอบรับครูอาสาสมัครจีน กำหนดส่งภายในวันที่ 18 ธันวาคม...
2016-07-13 12:19:37
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000