หน้าหลัก \ กฎหมาย สช.
กกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบิ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และกำหนดขนาดที่ดินท...
2016-12-23 13:46:06
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000