หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน
สำรวจข้อมูลการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ณ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความประสงค์จะดำเนินการสำรวจข้อมูล การฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ณ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ ในการนี้ สำนั...
2018-01-09 10:27:16
การสำรวจข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความประสงค์จะสำรวจข้อมูลความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนา/กำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกา...
2017-11-08 16:30:12
การออกหนังสือให้นักเรียนและครูชาวต่างชาติของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
หนังสือแจ้งโรงเรียน ...
2017-11-07 11:04:20
คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือนำ >>Click<< คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ >>Click<< ...
2017-09-28 11:17:46
ขอความอนุเคราะห์กำชับสถานศึกษาให้เฝ้าระวังปัญหาปัจจัยเสี่ยง
เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน     ...
2017-08-03 13:52:00
การขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข
หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน   ...
2017-07-20 13:39:59
โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน โดย WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน​​​​​​​​​​​​​​
โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน โดย WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน​​​​​​​ เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้   ป.ตรี - ป.โท ประจำปีการศึกษา 2018 ภาคกันยายน 120 ทุน มูลค่าทุนละ...
2017-07-17 10:15:09
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 237/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 237/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน >> ดาวน์โหล...
2017-06-20 11:01:11
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ค่ายที่ ๒
/ckfinder/userfiles/files/KN/OLIMPIC/announcementPreolympicCamp2.pdf /ckfinder/userfiles/files/KN/OLIMPIC/AppicationFormPreolympicCamp2.pdf   ...
2017-06-14 11:25:38
ฝ่ายทะเบียนแจ้งการเข้าดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
          ฝ่ายทะเบียนแจ้งการเข้าดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยบริษัทผู้รับจ้าง ในวันที่ 20 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อป้องกันและกำจัดไวรัสให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง...
2017-06-12 13:40:56
รายงานประมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดำเนินการติดตามให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายในสถ...
2017-06-19 15:40:10
ผลการคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ประเภทข้าราชการพลเรือน)
ผลการคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ประเภทข้าราชการพลเรือน)           สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ประเภท...
2017-05-19 10:50:18
แจ้งย้ายสถานที่การออกกำลังกายกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งย้ายสถานที่การออกกำลังกายกระทรวงศึกษาธิการ           สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของแจ้งย้ายสถานที่ออกกำลังกายจากสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เป็...
2017-05-19 10:24:23
เรื่อง การกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในพื้นที่การศึกษาในช่วงการขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค
เรื่อง การกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในพื้นที่การศึกษาในช่วงการขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค ...
2017-04-07 11:43:09
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมอบอำนวจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฎิบัติราชการแทน
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมอบอำนวจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่ง                     &nbs...
2017-04-04 14:28:52
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการ
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง ที่ 345/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐ...
2017-04-04 14:23:54
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000