หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ Sun Yat-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน้าหลัก

              ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอแจ้งว่า Sun Yat-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งโดย Dr. Sun Yat-Sen เมื่อปี 2467 ซึ่งเป็นสถาบัน การศึกษาด้านการวิจัย วิชาการ และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในเรื่องการพัฒนาความสามารถพิเศษ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของจีน      และได้รับการสนับสนุนจากกระทรววงศึกษาธิการของจีน และมณฑลกวางตุ้ง จะให้ทุน "Undergraduate Scholarship Programme for International Strudents from Southeast Asian Countries" 2017 แก่นักเรียนจากประเทศในภูมิภาคเอเชีบยตะวันออกเฉียงใต้สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 200 ทุน 

              ในการนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนฯ ดังนี้

              1.  ผู้สมัครมีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

              2.  มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย

              3.  สุขภาพแข็งแรง

              4.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม

              5.  ผู้สนใจสมัครในสาขาศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาการบริหารจัดการ จะต้องมีผลสอบระดับความรู้ภาษาจีนอย่างน้อย HSK 5 โดยผู้สนใจสมัครสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องมีผลสอบระดับความรู้ภาษาจีนอย่างน้อย HSK 4 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนซึ่งไม่มี      ความสามารถด้านภาษาจีน จะต้องเรียนภาษาจีนเบื้องต้นเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และสอบผ่านตามเกณฑ์ของผู้จัด

              ผู้สนใจสมัครรับทุนฯ จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังหน่วยงาน "SYSU Scholarship Reccommendation Units" ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับจดหมายรับรองจากหน่วยงานข้างต้น

และหลังจากได้รับจดหมายรับรองแล้ว ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านทาง http://application.sysu.edu.cn ภายในวันที่ 30  เมษายน 2560  โดยสามารถดูรายละเอียดของทุนได้ทาง www.seameo.org/_files/ita2016/sysu  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: secretariat@seameo.org 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000