หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ หลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อ “Monitoring and evaluating gender equality in education” ของ IIEP

หน้าหลัก

วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนการศึกษา (International Institute for Educational Planning – IIEP) จะจัดหลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อMonitoring and evaluating gender equality in education” ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 28 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประเมินและการติดตามความเสมอภาคทางเพศด้านการศึกษา และศึกษาสถิติระหว่างประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนที่เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสมัครเข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการวางแผน การติดตามผล และการประเมินผลระบบการศึกษา ของส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การด้านการพัฒนา และองค์กรอิสระต่างๆ โดยขอให้จัดส่งเป็นคณะ 4-6 คน และต้องชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 550 ยูโรต่อคน

                ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์http://app.wizehive.com/appform/login/IIEPOnline_Gender2016 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานการอบรม (Ms. Mioko Saito) ทาง E-mail: genderequality@iiep.unesco.org 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2559

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000