หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

หน้าหลัก

รัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เทคนิคและวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก  โดยขอให้ผู้สมัครรับทุนกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยลายมือและจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (รายละเอียดดังแนบ)

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000