หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ของรัฐบาลตุรกี (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560

หน้าหลัก

      ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560 

      โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะถูกกำหนดโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง อาทิเช่น ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทจะต้องเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2530 และระดับปริญญาเอกจะต้องเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2525 เท่านั้น ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นชาวตุรกีหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาเดียวกันกับทุนที่จะขอรับ เป็นต้น และเมื่อกรอกข้อมูลลงระบบรับสมัครแล้วทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เลือกผู้รับทุนจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถระบุมหาวิทยาลัยที่จะขอรับทุนดังกล่าวได้เอง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr โทรศัพท์หมายเลข 0 850 455 0 982 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@turkiyeburslari.org

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000