หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ รัฐบาลอินเดียมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017-2018

หน้าหลัก

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่า รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017 – 2018 ให้แก่นักศึกษาไทย  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  และทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ในหลายสาขาวิชา  โดยขอให้ผู้สนใจส่งใบสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย  ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2258 0300-5 ต่อ 6 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info.bangkok@mea.gov.in 

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000