หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ โครงการ JENESYS 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น

หน้าหลัก

    ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ดำเนินโครงการ JENESYS 2016 (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) เพื่อเชิญชวนประชาชนจากภูมิภาคอาเซียนและโอเชียเนีย จำนวนประมาณ 1,670 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น        ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของญี่ปุ่นและจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในประเทศญี่ปุ่นในหลากหลายด้าน โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่จัดโดยรัฐบาลญี่ปุ่นมาก่อน รวมทั้งผู้ที่เคยพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่า 3 เดือน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พักและอาหาร ค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบเอง  

    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือท่านคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

    1. ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นจากโรงเรียนเอกชน อายุไม่เกิน 35 ปี จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2559

    2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาวิชาภาษาญี่ปุ่น หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1-2 คน เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2559 หรือระหว่างวันที่ 17 – 24 มกราคม 2560

    ทั้งนี้ ขอให้กรอกใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) และสำเนาเอกสาร  การบรรจุแต่งตั้งครู (สำหรับครู)   ส่งไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการ   ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์/โทรสาร       0 2282 1902 หรือ E-mail: foreignopec@gmail.com ภายใน

                                                  วันที่ 19  กันยายน 2559

1. หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

2. แบบตอบรับ

3. ใบสมัครกลุ่มที่ 1 (ครู)

4. ใบสมัครกลุ่มที่ 2 (นักเรียน)

5. ใบสมัครกลุ่มที่ 3 (นักเรียน)

6. Application Guidelines

7. the Roles of the Supervisors

8. Program

      

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000