หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 – 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก     เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี  2560 – 2561 (2017-2018 International Educational Exchange Programme) ระหว่างวันที่  15 – 22 ตุลาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และเมืองคิบิจูโอ ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1) นายสันติ  กิจลือเกียรติ          โรงเรียนวิภารัตน์  จังหวัดปทุมธานี

2) นางสาวอารยา  ตาลสิทธิ์       โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  กรุงเทพฯ

3) นางสาวภรภัทร  รัตนเจริญ      โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร  จังหวัดกำแพงเพชร

4) นางสาวณัชชา  ศรีหาตา         โรงเรียนกว่างเจ้า  กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สช. จะติดต่อท่านเพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการเรื่องการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อไป

สำรอง (จะได้เข้าร่วมโครงการฯเมื่อมีผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์หรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง)

1.  นางจุฑากาญจน์  คงสุวรรณรัตน์    โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

2.  นางสุภาวดี  โชติวรรณพร            โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  กรุงเทพฯ 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000