หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Trainer Training on Online ELT Course Design

หน้าหลัก

ด้วยรัฐบาลมาเลเซียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบบรม หลักสูตร Trainer Training on Online ELT Course Design ระหว่างวันที่ 5 – 23 กันยายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย

          โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นผู้มีความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก  โดยต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด  DIFA TES ของสถาบันเทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศ ในทักษะการอ่านและการฟัง อย่างน้อยระดับ B1 หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ  IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ
 2. ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครรับของกรมความร่วมมือฯ
 3. ไม่อยู่ระหว่างการสมัครขอรับทุนอื่นที่อยู่ในความดูแลของกรมความร่วมมือฯ

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครฯ ขอให้กรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งไปยัง  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  foreignopec@gmail.com      โทรสาร    02-2821902 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 มิถุนายน  2560

          เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ใบสมัครเข้ารับทุนการฝึกอบรม
 2. เอกสารหนังสือแต่งตั้งครูผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่
 3. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

เอกสารดาวน์โหลด    ใบสมัครรับทุนฝึกอบรมฯ

 

 • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

  โทร. 02 282 1000