หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21

หน้าหลัก

ด้วยบริษัท บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21" ภายใต้แนวคิด "เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารสถนศึกษา และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับนโยบายเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 และตอบสนองกับทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ภายในสถานศึกษาของตน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 500 คน

สถานที่ : ห้อง มิราเคิล แกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัด : บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สนับสนุนหลัก : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://www.aksorn.com/science2017/ 
จำกัดที่นั่ง 500 ที่ (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร เมื่อที่นั่งครบจำนวน)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2622-2999
คุณแก้วใจ #1512 , คุณศตวรรษ #1634
email : 
science@aksorn.com

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000