หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

หน้าหลัก

ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ มาตรา 15

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้จาก www.amlo.go.th

ในหัวข้อ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ 5.1.1

( ... คลิก รายละเอียด ตามมาตรา 6 ... )

( ... คลิก รายละเอียด ตามมาตรา 15 ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000