หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

หน้าหลัก

ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ มาตรา 7

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้จาก www.amlo.go.th

ในหัวข้อ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ 5.1.1, 5.2.45 และ 5.4

( ... คลิก  เอกสารแนบ ตามมาตรา 6 ... )

( ... คลิก  เอกสารแนบ ตามมาตรา 7 ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000