หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

หน้าหลัก

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือชำนาญการ

กลุ่มกองทุนพลังงาน สำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 อัตรา

ผู้สมัครขอโอน สามารถยื่นแบบขอโอนพร้อมเอกสารหลักฐาน

ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ในวันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

ดาว์นโหลดใบสมัครขอโอน ได้ที่ www.eppo.go.th

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000