หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

หน้าหลัก

กรมบัญชีกลาง

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามข้อมูลการรับรู้ข่าวสาร

และการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560

ผ่านเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)

เลือกหัวข้อ แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานกรมบัญชีกลาง

(ด้านล่างมุมขวาของเว็บไซต์) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000