หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน

หน้าหลัก

WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน

มีโครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท (ทุนไม่เต็มจำนวน)

มูลค่าทุนละ 300,000 - 400,000 บาท ครอบคลุมค่าเล่าเรียนบางส่วน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า

ผู้รับทุน จะต้องชำระค่าเล่าเรียนจำนวน 89,000 บาท และค่าหอพักแบบเหมาจ่ายรายปี 15,000 - 20,000 บาท

โดยมีรายชื่อของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนและหลักสูตรเปิดสอนตามรายละเอียด ที่แนบล่างข่าว

ผู้สนใจ อายุ 18 - 65 ปี สุขภาพแข็งแรง สัญชาติไทย และกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับหลักสูตร ป.ตรี) หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สำหรับหลักสูตร ป.โท)

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000