หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ เอกสารเผยแพร่ เรื่อง "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวปฏิบัติ 3 แนวทาง ให้รัฐบาลและประชาชนยึดเป็นหลักปฏิบัติ"

หน้าหลัก

เอกสารเผยแพร่

เรื่อง

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวปฏิบัติ 3 แนวทาง ให้รัฐบาลและประชาชนยึดเป็นหลักปฏิบัติ"

เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ

รวมทั้งน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประเทศชาติ ต่อไป

( ... คลิก  เอกสารเผยแพร่ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000