หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

หน้าหลัก

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560

และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย http://thaigovscholars.org

ผู้สนใจ สามารถส่งบทความวิชาการ บทความกึ่งวิชาการ หรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"

โดยส่งได้ที่ atgoss.student@gmail.com ระบุหัวเรื่องว่า "บทความ 60"

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

( ... คลิก  รายละเอียดการจัดทำบทความ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000