หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “แนวทางการดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย”

หน้าหลัก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “แนวทางการดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย”


          ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาโครงการเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย             (อายุ 3 – 7 ปี) ขึ้น ในชื่อ “โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย” (ซึ่งพัฒนามาจากโครงการมหิงสาสายสืบ) โดยยึดหลักของสิ่งแวดล้อมศึกษา มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย กระตุ้นอารมณ์ด้านบวกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการใช้สื่อในธรรมชาติรอบตัวร่วมกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและเนื้อหาที่เรียน เพื่อสร้างรากฐานการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา (ระดับปฐมวัย) ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษาตอนต้น ตลอดจนผู้สนใจในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 - 7 ปี     เข้าร่วมประชุม “แนวทางการดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย” เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการฯ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้  ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งแบบตอบรับถึง

กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30  พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรสาร 0-2298-5629
อีเมล์: mahingsa2008@hotmail.com

ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและเผยแพร่ โทรศัพท์ 0-2298-5628

รายละเอียดคลิก

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000