หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017-2018

หน้าหลัก

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า มูลนิธิทุนการศึกษาของรัฐ (State Scholarship Foundation)

ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยและกิจการทางศาสนาของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017-2018

หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

ให้กับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก และในต่างประเทศ จำนวน 50 ทุน

ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด ได้ที่ www.iky.gr

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000