หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560

หน้าหลัก

ประกาศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่อง "การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560"

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

และคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการรับสมัครบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ที่สมควรได้รับการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560

ผู้สนใจ สามารถตรวจสอบรายละเอียด ได้ที่ http://www.culture.go.th

หรือ http://www.culture.go.th/subculture8/

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000