หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ร่วมคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561

หน้าหลัก

        ด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล กำหนดให้ดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 จำนวน 16 สาขา 50 รางวัล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยกำหนดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่รางวัลในวันที่ 8 มีนาคม 2561

        ขอความร่วมมือให้หน่วยงานและสถานศึกษาพิจารณาเสนอชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่คุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

คลิก รายละเอียด แบบเสนอประวัติ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000