หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ โครงการ BOT Challenge & Experience 2017 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

หน้าหลัก

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดโครงการ BOT Challenge & Experience 2017

ระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2560

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกิดความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน และรู้จักบทบาทหน้าที่ของ ธปท.

โดยมีกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีกับ ธปท.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bot.or.th หรือ http://botchallenge.bot.or.th

เบอร์โทรศัพท์ 0 2356 7543 และ 0 2356 7495

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000