หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ เชิญร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำ เด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง

หน้าหลัก

     

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เชิญชวนศึกษานิเทศก์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำ เด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัล

เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง

ในหัวข้อ "การส่งเสริมศักยภาพศึกษานิเทศในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน"

ในวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไอบิส สาทร กรุงเทพฯ

โดยเบิกจ่ายค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000