หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สธ.คงมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเข้มข้น ย้ำไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาขายหรือรับประทาน

หน้าหลัก

     กระทรวงสาธารณสุข คงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในสัตว์และคน แนะประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ไม่นำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาชำแหละขายหรือรับประทาน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

     นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง แม้ประเทศไทยไม่มีรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคนตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน แต่ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดน ล่าสุดจากการเฝ้าระวังฯพบมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานและทุกระดับในพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน

     “ขอความร่วมมือประชาชนไม่ควรนำมาสัตว์ปีกที่ป่วยหรือป่วยตายมาชำแหละขายหรือรับประทาน  หากพบมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรืออาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด และทำลายซากสัตว์อย่างถูกวิธี  ขอให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังจากดูแลสัตว์หรือหลังการดูแลผู้ป่วย หากไปตลาดสดให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ที่บรรจุสัตว์ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกให้สวมหน้ากากป้องกันโรค แล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว” นายแพทย์โสภณ กล่าว 

     ด้านนายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ มกราคม 2546 -15 มิถุนายน 2560 พบผู้ป่วยยืนยันจาก 16 ประเทศทั่วโลกจำนวน 859 ราย เสียชีวิต 453 ราย ขณะที่สายพันธุ์ H7N9 มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2556-14 มิถุนายน 2560 จำนวน 1,552 รายส่วนสถานการณ์การติดเชื้อในสัตว์องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ตลอดทั้งปี 2559 พบการติดเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกทั้งหมด 11 สายพันธุ์ ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ในการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคระบาด องค์การอนามัยโลกไม่ได้ห้ามการเดินทาง แต่ขอให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีก ไม่ไปฟาร์มสัตว์ปีกหรือตลาดสดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต

     ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้สั่งการไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 แห่งทั่วประเทศ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เร่งเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนกระดับจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง เช่น พื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น และพื้นที่เลี้ยงไก่ชนจำนวนมาก ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดนกทางเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กรมควบคุมโรค (http://beid.ddc.moph.go.th) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000