หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้

หน้าหลัก

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือสถานศึกษา ดูแล เฝ้าสังเกตุ เฝ้าระวัง และตรวจสอบสัตว์ปีกในโครงการเลี้ยงสัตว์ปีกในสถานศึกษา หากพบเบาะแสสัตว์ปีกตายผิดปกติ สามารถแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 0 9630 11946

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000