หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

หน้าหลัก

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ มาขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ 3 – 12 ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บัดนี้ ได้สิ้นสุดกำหนดเวลารับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

     เลขประจำตัว                 เลขประจำตัวสอบแข่งขัน                      ชื่อ - สกุล

ผู้เข้ารับการประเมิน                     ในบัญชีเดิม

           001                             0015                          นางสาวณัฐชยา  บุญมี

                   002                             0029                          นางสาวเบญจภรณ์  จิตต์ไทย

                 003                             0026                          นางสาววรรณวิมล  มงคลธง

          004                             0032                          นางสาวหุสนา  ง๊ะสมัน

           005                             0005                          นายวุฒินันท์  ใจบุญมา

           006                             0043                         นางสาวสุกัลยา  แสงศรี

                            007                             0021                         นางสาวญาณดา  เรืองลอยขำ         

   ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น.(รายงานตัว เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 08.30 น.) ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000