หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร

หน้าหลัก

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาขึ้นบัญชีเป็นพนักงานกองทุนในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร ลำดับที่ 2 – 19 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บัดนี้ ได้สิ้นสุดกำหนดเวลารับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งนิติกร

     เลขประจำตัว                 เลขประจำตัวสอบแข่งขัน                      ชื่อ - สกุล

ผู้เข้ารับการประเมิน                     ในบัญชีเดิม

          101                             0019                          นายจักรกฤษณ์  พวงทอง

          102                             0139                          นางสาวนัฎฐา  เจริญผล

          103                             0083                          นางสาวปริชญา  สุดอุ่น  

   ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.(รายงานตัว เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 08.30 น.) ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000