หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กรมป่าไม้รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าหลัก

        กรมป่าไม้มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) จำนวน 1 ตำแหน่ง 

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ. กำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.forest.go.th

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000