หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

หน้าหลัก

         

          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยเสนอชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรับประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 3930 และ 0 2141 3931 โทรสาร 0 2143 9574-6 email : chamaree@nhrc.or.th หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที  www.nhrc.or.th

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000