หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

หน้าหลัก

     คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีส่วนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ต้องการให้สัตว์และคนไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี 2562

     ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกวดวาดภาพได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือโทรสอบถามข้อมูลที่สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2618-2323 ต่อ 1604 ,1607 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000