หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

หน้าหลัก

ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ได้จาก www.amlo.go.th

ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ 5.1.1

ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 12/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

ประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ 13/2560 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000