หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

หน้าหลัก

nhrc_logo

          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณ ให้สังคมได้รับรู้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประวัติและผลงานของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ

          ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยกรอกข้อมูล และส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 – 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งบุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมด้วยเงินรางวัลๆ ละ 25,000 บาท

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000